Solidar Śląsko Dąbrow

Nauczyciele domagają się pakietu osłonowego

Przywrócenie nauczycielom prawa do wcześniejszej emerytury, wprowadzenie programu dobrowolnych odejść z zawodu oraz rocznego urlopu na przekwalifikowanie – to niektóre elementy proponowanego przez oświatową Solidarność pakietu osłonowego dla pracowników szkół.
 
W ocenie Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność projekty ustaw zmieniających system edukacji budzą zastrzeżenia w kwestiach związanych z kosztami i ochroną miejsc pracy. – Reforma ustroju szkolnego nie jest należycie przygotowana, zwłaszcza w zakresie zabezpieczeń osłonowych dla nauczycieli zwalnianych z wygaszanych gimnazjów – poinformowała Rada KSOiW po nadzwyczajnym posiedzeniu, które odbyło się 19 października w Warszawie.
 
W opinii do projektów ustaw zmieniających system edukacji Rada przedstawiła szereg postulatów, które mają chronić pracowników szkół przed skutkami reformy i niżu demograficznego. Jednym z nich jest przywrócenie nauczycielom wszystkich typów szkół
prawa do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę po 30. latach pracy. Obecnie nauczycieli obowiązuje powszechny wiek emerytalny, wynoszący 67 lat zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Roczny płatny urlop szkoleniowy dla nauczycieli w celu uzyskania dodatkowych kwalifikacji oraz wprowadzenie programu dobrowolnych odejść z zawodu – to kolejne postulaty oświatowej Solidarności. Związek domaga się też wprowadzenia standardów dotyczących maksymalnej liczby uczniów w klasach z jednoczesnym określeniem podziałów
na grupy. Inne rozwiązanie to wydłużenie tzw. stanu nieczynnego z 6 do 12 miesięcy. W tej chwili Karta Nauczyciela przewiduje takie rozwiązanie jak wprowadzenie nauczyciela zagrożonego utratą pracy w stan nieczynny na 6 miesięcy z gwarancją wynagrodzenia za ten okres. Zapis  ten dotyczy nauczycieli mianowanych. Związkowcy proponują też, by na samorządy prowadzące gimnazja nałożony został ustawowy obowiązek przekształcenia
tego typu szkół w ośmioletnie szkoły podstawowe, licea lub technika albo włączenia ich do ośmioletnich szkół podstawowych.
 
Wątpliwości związkowców budzą także kwestie związane z kosztami planowanej reformy oświaty. Zdaniem Rady SKOiW dobrym rozwiązaniem mogłoby być wprowadzenie przejrzystych zasad finansowania wszystkich typów szkół oraz zwiększenie kompetencji kuratorów oświaty w zakresie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół.
 
W opinii do projektów ustaw zmieniających system oświaty Rada SKOiW przypomniała także swoje wcześniejsze postulaty, zgłoszone poprzedniemu rządowi w 2013 roku. Dotyczą one m.in. finansowania z budżetu państwa zajęć pozalekcyjnych, podwyższenia wynagrodzeń w oświacie o 20 proc. oraz określenia w Karcie Nauczyciela czasu pracy pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i nauczycieli wspomagających. – Nie może być tak, że czas pracy dla wyżej wymienionych nauczycieli, których zadania i obowiązki w świetle obowiązujących przepisów i podstaw programowych są takie same w całej Polsce, w dalszym ciągu będą ustalać jednostki samorządu terytorialnego – podkreśliła Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność.
 
Agnieszka Konieczny
źródło foto:flickr.com/eduspaces
 

Dodaj komentarz