Solidar Śląsko Dąbrow

Najważniejsi są pracownicy

Jak poinformował w środę minister skarbu Aleksander Grad, na 6 lipca wyznaczono debiut giełdowy Jastrzębskiej Spółki Węglowej. – Dla nas termin debiutu jest sprawą drugorzędną. I nie ma znaczenia, czy będzie to 6 lipca czy tydzień wcześniej, bądź tydzień później. Naszym głównym celem i zadaniem jest zabezpieczenie interesów pracowników JSW w związku z upublicznieniem spółki – mówi Roman Brudziński, wiceszef Solidarności w JSW S.A.

– Spodziewamy się, że na początku przyszłego tygodnia, w ramach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego,  ruszą kolejne rozmowy, które pomogą osiągnąć nam porozumienie związane z naszymi postulatami dotyczącymi zachowania władztwa korporacyjnego Skarbu Państwa w JSW S.A. oraz zasad podziału akcji pracowniczych – dodaje Roman Brudziński.

Przypomina, że Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy chce do 30 maja podpisać  wszystkie porozumienia, które pozwolą zabezpieczyć interesy pracowników spółki w związku z jej debiutem giełdowym. – Czasu jest coraz mniej, ale jestem przekonany, że przy dobrej woli wszystkich stron rozmów do końca miesiąca odpowiednie porozumienia zostaną podpisane – podkreśla  Brudziński.

5 maja związkowcy parafowali porozumienie dotyczące gwarancji pracowniczych.  Do uzgodnienia i podpisania pozostały jeszcze kwestie w pozostałych trzech obszarach rozmów. Pierwszy z nich jest związany ze zmianami w statucie JSW S.A., które zabezpieczają m.in: realizację postanowień zawartych w dokumencie „Strategii działalności górnictwa węgla kamiennego w latach 2007 – 2015”, gwarancje utrzymania pełnego władztwa korporacyjnego Skarbu Państwa w JSW S.A., a także gwarancje powoływania członków Rady Nadzorczej oraz członka Zarządu Spółki z wyboru załogi. Kolejne dotyczą podziału akcji pracowniczych oraz postulatu wzrostu wynagrodzeń pracowników spółki o 10 proc.

Dodaj komentarz