Solidar Śląsko Dąbrow

Możliwość powrotu do pracy na podstawie wyroku pierwszej instancji

Często pracodawcy w związku ze złożonymi pozwami przez pracowników dotyczącymi przywrócenia do pracy przedłużają postępowania sądowe, łącznie z wnoszeniem apelacji do sądu drugiej instancji w celu zniechęcenia danego pracownika do powrotu do pracy. Zasadą jest, że wydane wyroki mogą być realizowane gdy się sprawa zakończy, a najczęściej ma to miejsce w sytuacji zakończenia sprawy przed sądem drugiej instancji. Dlatego też w tym miejscu należy zwrócić uwagę, że w sprawach z zakresu prawa pracy wprowadzone zostały odrębności, co do zasad wykonalności orzeczeń sądu, w przypadku gdy sąd pierwszej instancji uwzględnia roszczenia pracownika. Odrębności te dotyczą możliwości wykonania orzeczenia jeszcze przed jego prawomocnością. Jakie są w tym przypadku możliwości?

Pierwsza kwestia to w przypadku uwzględniającego roszczenie pracownika poprzez zasądzenie na jego rzecz należności w sprawach z zakresu prawa pracy, nadaje z urzędu takiemu orzeczeniu rygor natychmiastowej wykonalności, ale w części nieprzekraczającej pełnego jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika. Ograniczenie powyższe nie będzie miało zastosowania do wynagrodzenia zasądzonego warunkowo na rzecz pracownika w wyroku przywracającym go do pracy (uchw. SN z 6.3.1986 r., III PZP 11/86, OSNC 1987, Nr 1, poz. 11).

Druga kwestia to zobowiązanie przez sąd pierwszej instancji pracodawcy do zatrudnienia pracownika przez pracodawcę. W sprawach o uznanie wypowiedzenia umowy z pracownikiem za bezskuteczne, sąd tylko na wniosek pracownika może w wyroku nałożyć na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy. Wskazuje się, że przez dalsze zatrudnienie należy rozumieć zatrudnienie z zachowaniem dotychczasowych warunków pracy i płacy. W tym przypadku pamiętać należy, że sąd nie robi tego z urzędu jak ma to miejsce w przypadku pierwszego przykładu tylko podejmuje taką decyzję na wniosek pracownika (powoda) zgłoszony do czasu zamknięcia przez sąd pierwszej instancji sprawy.

Monika Weingeartner
CDO24 Centrum Ochrony Prawnej
Infolinia: 801 00 31 38

Informujemy, że powyższy artykuł nie jest opinią ani poradą prawną i nie może służyć jako ekspertyza przed sądem, urzędem czy osobą prywatną. Proszę pamiętać, że ze względu na długość opracowania artykuł dostarcza jedynie informacji ogólnych, które w konkretnym przypadku nie mogą zastąpić porady prawnej.

Proszę pamiętać, że osoby posiadające Ochronę Prawną CDO24 zawsze mogą zasięgnąć dodatkowych informacji w departamencie prawnym CDO24 pod numerem telefonu 801 003 138 (lub 32 44 57 822), który działa codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.30. Pozostałe osoby zainteresowane posiadaniem ochrony prawnej zapraszamy do zapoznania się z ofertą CDO24 na stronie internetowej www.cdo24.pl.

Masz pytanie do prawnika? Napisz do nas: gazeta@cdo24.pl. Odpowiedzi na najciekawsze i najczęściej pojawiające się Państwa pytania, będziemy zamieszczali w naszych artykułach.

Dodaj komentarz