Solidar Śląsko Dąbrow

Minister Energii utracił zaufanie górników

Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność wystąpiła do premiera Mateusza Morawieckiego o przekazanie wszelkich pełnomocnictw dotyczących branży górniczej wiceministrowi energii Grzegorzowi Tobiszowskiemu. Górnicza „S” wskazała na utratę zaufania do szefa resortu Krzysztofa Tchórzewskiego.
 
– Na tę utratę zaufania pan minister Tchórzewski zapracował wieloma swoimi działaniami. Rządowa strategia dla górnictwa nie jest realizowana, podobnie jak Program dla Śląska. Z kolei projekt strategii energetycznej do roku 2040 zakłada drastyczne ograniczenie udziału węgla w miksie energetycznych, co jest jednoznaczne z likwidacją kopalń. Do dzisiaj nie otrzymaliśmy zestawienia dotyczącego tego, na co mają być przeznaczane notyfikowane przez Komisję Europejską środki na restrukturyzację górnictwa. Resort nic nie robi w kwestii obniżenia ogromnych obciążeń publicznoprawnych górnictwa – wylicza przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność Bogusław Hutek. – Czarę goryczy przelały ostatnie wydarzenia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Tu nie chodzi ani o próbę odwołania prezesa Daniela Ozona, ani o odwołanie członków zarządu JSW, tylko o 1,5 mld zł wypracowane przez pracowników JSW, które chce się tej spółce zabrać – dodaje szef górniczej Solidarności.
 
W ocenie związkowców celem odwołania członków zarządu JSW, do którego doszło podczas posiedzenia Rady Nadzorczej spółki 10 stycznia, miało być właśnie umożliwienie przekazania ze środków spółki 1,5 mld zł na inwestycję niezwiązaną z jej działalnością. Na transfer pieniędzy, według informacji uzyskanych przez związkowców, miał nalegać minister Tchórzewski. Naciski szefa resortu energii spotkały się jednak ze sprzeciwem zarządu JSW z prezesem Ozonem na czele. – Podjęte przez ministra Krzysztofa Tchórzewskiego decyzje dotyczące Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. działają na szkodę spółki i jej akcjonariuszy, wywołując niepokój społeczny, który narasta wśród pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. – czytamy w piśmie KSGWK do premiera Morawieckiego.
 
Szef górniczej „S” zwrócił się do szefa rządu o pilne spotkanie w celu omówienia sytuacji w branży górniczej, a w szczególności w Jastrzębskiej Spółce Węglowej.
 
O spotkanie z premierem zaapelowali też przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych z JSW. W piśmie skierowanym do Mateusza Morawieckiego 14 stycznia związkowcy powtórzyli postulat, odebrania nadzoru właścicielskiego nad spółką resortowi energii i przejęcie tego nadzoru bezpośrednio przez premiera. – Podjęcie tej decyzji jest niezbędne, aby nie dopuścić, do powtórzenia się sytuacji z 2015 roku, kiedy to nasza spółka stanęła na krawędzi upadłości – podkreślili w liście do premiera liderzy organizacji NSZZ Solidarność, Federacji ZZG oraz ZZ Kadra w Jastrzębskiej Spółce Węglowej.
 
łk
 

Dodaj komentarz