Solidar Śląsko Dąbrow

List do Tuska w sprawie wsparcia dla polskiego węgla na forum unijnym

Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy zwrócił się do przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska, aby podjął działania mające na celu pomoc polskiemu sektorowi węglowemu. – W naszej ocenie do ratowania polskiego sektora węglowego i miejsc pracy w polskiej gospodarce należy wykorzystać instrumenty przewidziane w prawie wspólnotowym i w praktykach stosowanych już krajach członkowskich – czytamy w piśmie do przewodniczącego RE, które w imieniu MKPS wystosował szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz.

Jako przykład takich praktyk  MKPS wskazuje m.in.  działania Komisji Europejskiej i Rady w zakresie wsparcia po 2008 roku na rzecz sektorów motoryzacji i bankowego „wielomiliardowe transfery zmierzające do ratowanie tych sektorów, miejsc pracy i ograniczenia negatywnego wpływu na gospodarkę potencjalnych upadłości przedsiębiorstw uzależnionych od tych branży”.  Zwraca też uwagę na zapisy rozporządzenia Rady z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego oraz na działania podejmowane przez Komisję Europejską na rzecz sektora węglowego w Niemczech. Przypomina, że tylko w latach 2002-2010 całkowita kwota pomocy w sektorze węgla w krajach UE wyniosła ponad 43 mld euro, a  największe środki do górnictwa kierowały Niemcy – 23,6 mld euro.

– Wnioskujemy zatem, aby wobec konieczności wparcia polskiego sektora wydobycia węgla Pan jako przewodniczący Rady Europejskiej zwrócił się z wnioskiem do  Rady i Komisji Europejskiej o zastosowanie, zapisów art.107 ust.3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zawracamy uwagę na fakt, iż obecna sytuacja pozwala na zastosowanie litery b tego artykułu: „Za zgodną z rynkiem wewnętrznym może zostać uznana pomoc mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce Państwa Członkowskiego” – czytamy w liście do przewodniczącego Tuska.

pobierz i przeczytają pełną treść listu

W liście MKPS przypomniał również Donaldowi Tuskowi o zobowiązaniach, jakich podjął się  jeszcze w czasie pełnienia funkcji premiera polskiego rządu. Deklarował wówczas skuteczne wsparcie na rzecz sektora węglowego i promocję polskiego węgla. Podkreślał, że górnictwo i energetyka wymagają wsparcia państwa, również jeśli chodzi o kwestie finansowe.

„Bezpieczeństwo energetyczne i odpowiedzialność za wspólnotę oznaczają konieczność umiejętnego wyznaczania granic dla pogoni za zyskiem i rehabilitację nie tylko polskiego węgla, ale też potrzebę rehabilitacji tych, którzy ciężko pracują każdego dnia, byśmy hasło bezpieczeństwa energetycznego zamieniali w praktyczne działania” – Donald Tusk, 7.05.2014 roku

ny

Dodaj komentarz