Solidar Śląsko Dąbrow

Legalne wycinanie drzew

W 2011 roku kupiliśmy działkę budowlaną, na której wybudowaliśmy dom. Okazało się jednak, że na działce rosną dwa duże drzewa, które zasłaniają nam słońce. Czy jeżeli chciałbym wyciąć te drzewa z mojej posesji to muszę posiadać zezwolenie lub za to coś płacić?

Przepisy dotyczące wycinki drzew znajdują się w ustawie o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 roku. Zgodnie z tą ustawą, usunięcie niektórych drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wymaga złożenia wniosku i uzyskania zezwolenia od właściwego wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub wojewódzkiego konserwatora zabytków, jeżeli chodzi o teren nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. Artykuł 83 ust.6 tejże ustawy wymienia szczegółowo drzewa lub krzewy, których wycinka nie wymaga uzyskania zezwolenia. Chodzi tutaj między innymi o drzewa lub krzewy owocowe, rosnące w lasach, na plantacjach drzew i krzewów, czy takie, których wiek nie przekracza 10 lat.

Pamiętać należy również, że posiadacz nieruchomości za wycinkę niektórych gatunków drzew lub krzewów, będzie musiał ponieść opłaty lub zgodnie z wydanym zezwoleniem przesadzić te drzewa lub krzewy albo posadzić nowe. Wysokość opłaty za usunięcie drzew będzie naliczana i pobierana przez organ właściwy do wydania zezwolenia. Natomiast wysokość opłaty będzie ustalana na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm oraz rodzaju i gatunku drzewa.

Artykuł 86 ustawy wymienia także drzewa, za których usunięcie nie pobiera się opłat. Są to przykładowo drzewa, których usunięcie nie wymaga zezwolenia, na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Drzewa, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych, które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane, drzewa z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień oraz takie drzewa i krzewy, które w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości.

Uzyskanie zezwolenia oraz uiszczenie opłaty za wycinkę drzew należy traktować bardzo poważnie, gdyż za wycięcie drzewa bez zezwolenia grozi kara pieniężna równa trzykrotności wyznaczonej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów. Wysokość kary za wycięcie drzewa bez zezwolenia może zatem sięgać olbrzymiej kwoty.

Masz jakieś pytania prawne do CDO24? Napisz do nas: gazeta@cdo24.pl, może Twój problem poruszony zostanie w następnym artykule!

Monika Weingaertner
CDO24
Centrum Ochrony Prawnej
Infolinia: 801 00 31 38

Dodaj komentarz