Solidar Śląsko Dąbrow

Kto zarządza środkami z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Stan faktyczny:
Pracodawca twierdzi, że decyzję o przyznaniu świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych osobom uprawnionym podejmuje wyłącznie on, biorąc jedynie pod uwagę opinię komisji socjalnej, która działa w zakładzie. Takie twierdzenie pracodawca wywodzi z zapisu w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, w którym stwierdza się, że środkami funduszu administruje pracodawca.
Rozwiązanie casusu:
Pracodawca administruje środkami funduszu w granicach określonych w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i regulaminie funduszu. Administrowanie funduszem oznacza m.in. naliczanie odpisów w określonej przepisami wysokości, odprowadzanie ich na rachunek funduszu w określonym terminie, prawidłowe, zgodne z postanowieniami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wykorzystywanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku funduszu.
Decyzje o każdorazowym przyznaniu pomocy z funduszu socjalnego na określony cel należą do pracodawcy lub osoby odpowiedzialnej w imieniu pracodawcy, jednakże swoboda podejmowania tych decyzji jest ograniczona uprawnieniami związków zawodowych. Stosownie bowiem do art. 27 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych istnieje wymóg uzgadniania z zakładową organizacją związkową przyznawania indywidualnych świadczeń z funduszu. Związek zawodowy sprawuje więc bieżącą kontrolę przyznawania indywidualnych świadczeń z funduszu. Pracodawca ma obowiązek uzgodnienia z zakładową organizacją związkową przyznania indywidualnego świadczenia z funduszu bez względu na to, czy dana osoba należy do związku zawodowego, czy nie. (Katarzyna Piecyk, Komentarz do art. 10 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, Lex Omega, podobnie Jacek Skoczyński, Komentarz do art. 10 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, Lex Polonica).
Piotr Kisiel, prawnik Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

Dodaj komentarz