Solidar Śląsko Dąbrow

Kto wystawi świadectwo pracy w przypadku likwidacji pracodawcy

Na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1043) ustawodawca wprowadził szereg zmian, w tym ułatwiającym pracownikom utrzymanie świadectwa pracy, które weszły w życie z dnia 7 września 2019 roku. Na podstawie zmian do Kodeksu pracy wprowadzono m. in. art. 97¹, który stanowi, że: 
 
– w przypadku niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy;
 
– jeżeli pracodawca nie istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu powództwa o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy jest niemożliwe, pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy.
 
Wskazać należy, że celem regulacji było danie uprawnienia pracownikom, którzy z różnych powodów nie mogli otrzymać świadectwa pracy. Brak świadectwa pracy w szczególności w dłuższym okresie czasu stawał się dla pracowników bardzo uciążliwy, choćby z tego powodu, że brak świadectwa pracy lub wytoczenie powództwa o ustalenia stosunku pracy na podstawie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego i uzyskanie korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia uniemożliwiło pracownikom wykazanie np.: stażu pracy przy ubieganiu się o świadczenia z ubezpieczenia społecznego.
 
Ustawodawca, dostrzegając ten problem, postanowił zmienić m.in. ustawę Kodeks pracy i dać pracownikom uprawnienia do dochodzenia swoich praw przed sądem, którym jest wystąpienie z wnioskiem o wydanie orzeczenia zastępującego świadectwo, którego termin dochodzenia wynosi 3 lata. Ważnym jest, iż z wnioskiem do sądu pracownik winien wystąpić przed upływem w/w okresu.
 
W przypadku braku możliwości wytoczenia powództwa o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy, np.: rezygnacja członków zarządu spółki i nie powołanie nowych członków tegoż organu, pracownik będzie miał już prawo do złożenia wniosku do sądu pracy. Co ważne, na podstawie art. 691¹⁰ § 4 Kodeksu postępowania cywilnego wydanie prawomocnego postanowienia ustalającego uprawnienie będzie zastępować to świadectwo. Takie rozwiązanie powoduje, iż pracownik składający np.: wniosek o emeryturę będzie mógł do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych złożyć postanowienie, a pracownicy ZUS będą zobowiązani honorować ten dokument i zaliczyć okres pracy wskazany w tym dokumencie do tzw. wysługi lat.
 
Zwrócić należy uwagę, że w przypadku braku możliwości ustalenia wszystkich faktów wymienionych w przepisie art. 97 § 2 Kodeksu pracy i/lub z przepisami wydanymi na podstawie art. 97 § 4 Kodeksu pracy (rozporządzenie określające szczegółową treść świadectwa pracy, sposób i tryb jego wydawania, prostowania i uzupełniania oraz pomocniczy wzór świadectwa pracy, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia właściwej realizacji celów, jakim służą informacje zawarte w świadectwie pracy) sąd w postanowieniu określa się co najmniej okres i rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy, zajmowane stanowiska oraz tryb rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a w sytuacji gdy określenie trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy również jest niemożliwe – wskazuje się, że rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę.
 
Podnieść również, że przedstawione wyżej wywody mają zastosowanie do spraw sprostowania świadectwa pracy.
 
Andrzej Buczek

CDO24 Centrum Ochrony Prawnej
Infolinia: 801 00 31 38

Informujemy, że powyższy artykuł nie jest opinią ani poradą prawną i nie może służyć jako ekspertyza przed sądem, urzędem czy osobą prywatną. Proszę pamiętać, że ze względu na długość opracowania artykuł dostarcza jedynie informacji ogólnych, które w konkretnym przypadku nie mogą zastąpić porady prawnej.

Proszę pamiętać, że osoby posiadające Ochronę Prawną CDO24 zawsze mogą zasięgnąć dodatkowych informacji w departamencie prawnym CDO24 pod numerem telefonu 801 003 138 (lub 32 44 57 822), który działa codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.30. Pozostałe osoby zainteresowane posiadaniem ochrony prawnej zapraszamy do zapoznania się z ofertą CDO24 na stronie internetowej www.cdo24.pl.

Masz pytanie do prawnika? Napisz do nas: gazeta@cdo24.pl. Odpowiedzi na najciekawsze i najczęściej pojawiające się Państwa pytania, będziemy zamieszczali w naszych artykułach.

 

Dodaj komentarz