Solidar Śląsko Dąbrow

Konkurs dla najaktywniejszych SIP

Ruszyła  21 edycja konkursu „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”. Jego celem jest promocja działalności SIP w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy  a także przestrzegania uprawnień pracowniczych.
Konkurs na „Najaktywniejszego Społecznego Inspektor Pracy” organizowany jest przez Państwową Inspekcję Pracy w jej okręgowych inspektoratach. Startują w nim zakładowi, oddziałowi oraz grupowi społeczni inspektorzy, którzy swoją działalnością przyczyniają się do poprawy warunków i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Uczestników konkursu mogą zgłaszać zakładowe organizacje związkowe, pracodawcy, pracownicy oraz inspektorzy pracy.
Kandydatów do tytułu „Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy” ocenia komisja konkursowa złożona z przedstawicieli okręgowego inspektoratu pracy. Kryteriami ocen są m.in. aktywność w działaniach na rzecz zapewnienia pracownikom przez zakład prawnej ochrony pracy, skuteczne eliminowanie zagrożeń będących przyczynami wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz aktywny nadzór nad czynnikami szkodliwymi w środowisku pracy. Uczestnicy konkursu oceniani są również na podstawie liczby stanowisk, na których w efekcie ich interwencji nastąpiła poprawa warunków pracy oraz liczby kontroli przeprowadzonych przez nich w zakładzie.
W ocenie Zbigniewa Judasza, oddziałowego SIP w spółce Tauron Ciepło w Katowicach i laureata konkursu z 2012 i 2015 roku na szczeblu okręgowym, to przedsięwzięcie ma istotne znaczenie dla motywowania społecznych inspektorów do jeszcze lepszej działalności na rzecz realnej poprawy warunków pracy. Jak zaznacza, udział w konkursie to również znakomita okazja do promocji idei społecznej inspekcji pracy . – Pokazujemy, że nasza służba społeczna jest bardzo dobrym dopełnieniem dla innych organów nadzoru  nad warunkami pracy. Bo my na co dzień kontrolujemy warunki pracy w naszych zakładach. Takich możliwości nie mają np. inspektorzy PIP. Od razu też reagujemy na wszelkie nieprawidłowości oraz uchybienia  – podkreśla Zbigniew Judasz – Dzięki temu zakłady, w których działamy mają wyższe standardy bezpieczeństwa i ochrony pracy. Sądzę, że dla pracodawców dobrze pojmujących naszą rolę, jesteśmy cennymi partnerami – dodaje.
W  tegorocznej 21 edycji konkursu ocena działalności społecznych inspektorów na rzecz poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy dotyczy okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać opis działań systemowych, zrealizowanych w tym okresie. Termin  składania wniosków w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach upływa 15 września. Zgłoszenia należy składać w kopertach opatrzonych napisem: „Konkurs na najaktywniejszego SIP”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku.
Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy konkursu można pobrać tutaj.
bg
źródło foto: pixabay.com/CC0

Dodaj komentarz