Solidar Śląsko Dąbrow

Konkretne inwestycje, konkretne pieniądze

Jeszcze w grudniu zostanie opublikowany rządowy Program dla Śląska, czyli kompleksowa strategia rozwoju naszego regionu. Program zawiera ponad 70 projektów inwestycyjnych z zapewnionym finansowaniem na poziomie 35 mld zł. 
 
6 grudnia w Katowicach odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, podczas którego po raz ostatni dyskutowano o szczegółach rządowego Programu dla Śląska. W obradach uczestniczył wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. Program dla Śląska, przygotowywany przez Ministerstwo Rozwoju ze stroną społeczną, to jeden z kluczowych projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zwanej potocznie „planem Morawieckiego”.
 
Jak podkreślił wiceminister Kwieciński, obrady WRDS były ostatnim roboczym spotkaniem dotyczącym PdŚ przed jego oficjalną publikacją, która ma nastąpić jeszcze w grudniu. – To największy program wsparcia, który do tej pory został przygotowany przez administrację rządową. Był on opracowywany nie tylko przez Ministerstwo Rozwoju, ale również we współpracy m.in z resortami energii, infrastruktury czy nauki i szkolnictwa wyższego oraz ważnymi instytucjami rządowymi – powiedział Jerzy Kwieciński. 
 
Wiceminister rozwoju wskazał również, że prace nad programem odbywały się przy udziale przedstawicieli naszego regionu, którzy zasiadają w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego, czyli m.in. reprezentantów samorządu, związków zawodowych oraz organizacji pracodawców. Bazą dla rządowego programu było Porozumienie na rzecz Zintegrowanej Polityki Rozwoju Województwa Śląskiego. Dokument ten został opracowany pod auspicjami śląskiej WRDS i przedstawiony rządowi w formie rekomendacji we wrześniu ubiegłego roku. Inicjatorem porozumienia była śląsko-dąbrowska Solidarność. 
 
Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej „S”, zapisy Programu dla Śląska przedstawione podczas obrad WRDS 6 grudnia diametralnie różnią się od wersji tego dokumentu prezentowanej na wcześniejszym etapie prac w lipcu tego roku.– Poprzednia wersja programu tak naprawdę nie wnosiła niczego w kwestii rozwoju naszego regionu. Nie zawierała też praktycznie żadnych elementów zaproponowanych przez WRDS. Teraz mamy w programie bardzo dużo konkretnych projektów inwestycyjnych ze wskazanymi źródłami finansowania. Jeśli program zostanie zrealizowany, a m.in. Solidarność jest od tego, żeby tej realizacji pilnować, jestem przekonany, że za 5-6 lat będziemy mogli powiedzieć, że województwo śląskie rozwija się znacznie szybciej niż obecnie – zaznaczył przewodniczący. 
 
Program dla Śląska zawiera zarówno inwestycje infrastrukturalne obejmujące nowe drogi, linie kolejowe oraz rozwój żeglugi śródlądowej, jak i innowacyjne przedsięwzięcia mające na celu budowę w naszym regionie nowych gałęzi przemysłu, tworzenie miejsc pracy oraz rewitalizację zdegradowanych terenów poprzemysłowych poprzez tworzenie na ich obszarze przedsiębiorstw produkcyjnych. Jednocześnie PdŚ zakłada inwestycje w najsilniejsze sektory gospodarki na Śląsku, czyli m.in. energetykę, górnictwo i przemysł hutniczy. – Główną słabością podobnych inicjatyw, które miały miejsce w przeszłości, było to, że były on tworzone wyłącznie na potrzeby polityczne. To były opasłe dokumenty zawierające bardzo piękne plany, które nigdy nie zostały zrealizowane. Program dla Śląska to w tej chwili ponad 70 konkretnych przedsięwzięć z precyzyjnie opisanymi źródłami finansowania – mówił wiceminister Kwieciński. Jak podkreślił, katalog inwestycji przewidzianych w programie nie jest zamknięty i będzie w przyszłości uzupełniany o kolejne przedsięwzięcia. 
 
PdŚ zawiera instrument pod nazwą „Mapa drogowa” za pomocą którego w przyszłości realizowane będa projekty zgłoszone przez WRDS w Porozumieniu na rzecz Zintegrowanej Polityki Rozwoju Województwa Śląskiego, które z różnych względów nie zostały wpisane do obecnej wersji rządowego dokumentu. Zarządzanie realizacją przedsięwzięć zawartych w programie ma się odbywać zarówno na poziomie centralnym w specjalnie utworzonym Podkomitecie ds. Programu dla Śląska przy Ministerstwie Rozwoju, jak i na szczeblu regionalnym. Koordynacją programu na poziomie województwa ma się zająć komitet sterujący przy Wojewodzie Śląskim oraz Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego. Tym samym PdŚ będzie pierwszym tego typu dokumentem, na którego realizację realny wpływ będą mieli przedstawiciele samorządów oraz strony społecznej z naszego regionu. 
 
Łukasz Karczmarzyk
źródło foto: google.pl
 

Dodaj komentarz