Solidar Śląsko Dąbrow

Koniec sporu w koksowni

Zakończył się trwający od ponad dwóch miesięcy spór zbiorowy w Koksowni Przyjaźń. Przedstawiciele Solidarności i pozostałych zakładowych organizacji związkowych podpisali z pracodawcą, którym jest obecnie JSW Koks S.A., porozumienie dotyczące wysokości dodatków płacowych i kwestii socjalnych.
 
Porozumienie gwarantuje pracownikom Koksowni Przyjaźń w 2014 roku wypłatę dodatku z okazji Dnia Koksownika w wysokości 1900 zł brutto i dodatku wigilijnego również w wysokości 1900 zł brutto. Ponadto 1 lipca pracownicy otrzymają jednorazowe nagrody pieniężne w kwocie 900 zł brutto.  Podczas negocjacji ustalono też, że odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w JSW Koks w 2014 roku, zgodnie z zapisami ZUZP Koksowni Przyjaźń wzrośnie o 3000 zł brutto na pracownika spółki.  
 
Spór zbiorowy w Koksowni Przyjaźń rozpoczął się 30 grudnia 2013 roku. Połączenie dąbrowskiej koksowni z Kombinatem Koksochemicznym Zabrze w jeden podmiot noszący nazwę JSW Koks zrodziło wśród pracowników z Dąbrowy Górniczej obawę utraty dotychczasowych uprawnień wynikających z zakładowego układu zbiorowego pracy (zapisy ZUZP w obu koksowaniach w wielu punktach istotnie się różnią). – Zawarte porozumienie jest gwarancją, że kluczowe kwestie socjalne i dodatki płacowe wynikające z zapisów ZUZP nie zostaną pracownikom z dnia na dzień odebrane. To pozwala nam w warunkach spokoju społecznego przystąpić do rozmów na temat spraw płacowych i założeń nowego jednolitego układu zbiorowego dla spółki JSW Koks – mówi Zenon Fiuk, przewodniczący Solidarności w Koksowni Przyjaźń.   
 
W porozumieniu kończącym spór zbiorowy strony zobowiązały się wzajemnie, że do 16 maja wypracują założenia porozumienia płacowego na 2014 rok oraz założenia jednolitego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla JSW KOKS S.A. 
 
W skład spółki JSW Koks, która została zarejestrowana na początku tego roku, wchodzą Koksownia Przyjaźń i Kombinat Koksochemiczny Zabrze. Oba przedsiębiorstwa koksownicze zatrudniają w sumie blisko 2600 osób. 
 
bg, ny
 

Dodaj komentarz