Solidar Śląsko Dąbrow

Konflikt w rybnickich wodociągach

Zaostrza się konflikt między „Solidarnością” działającą w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku a pracodawcą. Dotychczasowe negocjacje związkowców z przedstawicielami zarządu firmy na temat podwyżek wynagrodzeń zakończyły się fiaskiem. Strony czekają na rozpoczęcie rozmów z udziałem mediatora.

„Solidarność” walczy o podniesienie wynagrodzeń wszystkich pracowników spółki o 257 zł brutto z wyrównaniem od 1 kwietnia tego roku. – To jest wyważony postulat. Żeby uzyskać podwyżki w tej wysokości trzeba zwiększyć fundusz na wynagrodzenia o 5 proc. w porównaniu z 2020 rokiem, czyli niewiele ponad poziom inflacji – mówi Marek Frelich, przewodniczący „Solidarności” w spółce.

18 maja „S” wszczęła z pracodawcą spór zbiorowy na tle płacowym, który po spisaniu protokołu rozbieżności w ramach rokowań wszedł w etap mediacji. Termin ich rozpoczęcia nie został jeszcze wyznaczony. Oprócz podwyżek związkowcy domagają się wypłaty 100 proc. dodatku do wynagrodzenia za pracę w soboty, niedziele i święta oraz zmiany zasad wyliczenia nagrody z zysku za dany rok, które w ocenie „S” nie są sprawiedliwe. – Obecnie pracownik, który przebywał na zwolnieniu lekarskim np. 10 dni, traci aż 20 proc. premii. My chcemy, by ta nagroda była obniżana proporcjonalnie za każdy dzień absencji – wyjaśnia.

Jeden z przedstawionych przez przedstawicieli „S” postulatów nawiązuje do porozumienia płacowego podpisanego w firmie w 2019 roku. Wówczas uzgodniono, że wszyscy pracownicy otrzymają od 1 kwietnia 2020 roku podwyżkę wynoszącą 2,3 proc. płacy zasadniczej. – Potem okazało się, że część osób dostała 3 proc. Poczuliśmy się oszukani, dlatego domagamy wyrównania podwyżek do tego poziomu dla pozostałych pracowników firmy i jednorazowej nadpłaty tych środków – dodaje Marek Frelich.

Jak informuje przewodniczący „S” w rybnickich wodociągach, podczas negocjacji i rokowań pracodawca zaproponował wypłatę bonusu wakacyjnego w wysokości 1500 zł brutto, ale pod warunkiem, że związek odstąpi od swoich postulatów i zakończy spór zbiorowy. – Nie zgodziliśmy się na takie rozwiązanie, więc przekazano pracownikom nieprawdziwą informację, z której wynikało, że z naszego powodu nie dostaną tej premii. W związku z tym przedstawiliśmy postulat wypłaty 1500 zł netto premii wakacyjnej i 4 czerwca wszczęliśmy kolejny spór zbiorowy dotyczący tego żądania – wyjaśnia.

W rybnickich wodociągach zatrudnionych jest ok. 260 osób.

aga