Solidar Śląsko Dąbrow

Kluczem jest dialog

W IX edycji konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom nagrodzonych zostało pięć firm z naszego regionu. Wśród nich Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bytomiu oraz mysłowickie Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów.
 
Konkurs Pracodawca Przyjazny Pracownikom, którego inicjatorem jest Solidarność, ma na celu promowanie dobrych praktyk w zakładach pracy – przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym prawa do zrzeszania się w związki zawodowe oraz zatrudniania ludzi na podstawie umów o pracę. W firmach wyróżnionych przez Komisję Certyfikacyjną standardem jest także dialog pracodawcy ze stroną społeczną. – Drzwi do gabinetu prezesa są otwarte dla przedstawicieli związków zawodowych. Nasze relacje są partnerskie. Nie oznacza to, że nie dochodzi między nami do różnicy zdań, ale zawsze potrafimy osiągnąć porozumienie. Co roku w firmie prowadzone są negocjacje płacowe – mówi Roman Poloczek, przewodniczący Solidarności w PEC Bytom. Podkreśla, że w spółce działa Społeczna Inspekcja Pracy oraz Rada Pracowników. 
 
Układ zbiorowy
Najważniejszym porozumieniem regulującym sprawy pracownicze jest Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, podpisany w 2003 roku przez zakładowe organizacje związkowe i pracodawcę. W 2015 roku dokument został zaktualizowany. – Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy gwarantuje pracownikom korzystniejsze rozwiązania, niż te, które wynikałyby z zapisów Kodeksu pracy
– wyjaśnia przewodniczący zakładowej Solidarności. Dzięki ZUZP pracownicy firmy po 20 latach pracy nabywają uprawnienia do nagrody jubileuszowej, która wypłacana jest co 5 lat.
W układzie znajdują się zapisy dotyczące m.in. wyższych od kodeksowych odpraw emerytalno-rentowych, miesięcznej premii wynoszącej 10 proc. płacy zasadniczej pracownika oraz nagrody rocznej w wysokości 145 proc. płacy minimalnej w danym roku. Oprócz tego za czas choroby pracownik otrzymuje 90 proc. wynagrodzenia.
 
W PEC Bytom zatrudnione są 152 osoby. Solidarność jest największą spośród trzech organizacji związkowych działających w firmie. Zrzesza ponad 45 proc. załogi. Certyfikat firmy przyjaznej pracownikom spółka otrzymała po raz drugi. – Pierwszy raz wystąpiliśmy o tę nagrodę
w 2011 roku – dodaje Roman Poloczek.
 
Certyfikat po raz trzeci
Mysłowickie Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów w konkursie Pracodawca Przyjazny Pracownikom wyróżnione zostało już po raz trzeci. Ten certyfikat
firma otrzymała także w 2009 i 2012 roku. – Zdecydowana większość pracowników ma umowy na czas nieokreślony. W firmie działają Rada Pracowników oraz Społeczna Inspekcja Pracy. Pracodawca przywiązuje ogromną wagę do przestrzegania przepisów BHP. Pracownicy otrzymują najnowsze środki ochrony osobistej, co w naszej pracy jest bardzo ważne
– podkreśla Wacław Cyganik, przewodniczący Solidarności w konsorcjum.

W jego ocenie, podobnie jak w PEC Bytom, kluczem do pokonywania wszelkich trudności pojawiających się w firmie, jest dialog społeczny. – Spotykamy się z pracodawcą średnio raz w miesiącu. My zgłaszamy oczekiwania pracowników, on przekazuje nam informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej firmy. Wspólnie staramy się znaleźć rozwiązania najbardziej korzystne dla załogi – zaznacza szef zakładowej Solidarności.

 
Zespół Adaptacji Zawodowej
Z inicjatywy związków zawodowych i pracodawcy w mysłowickim konsorcjum kilka lat temu powstał Zespół Adaptacji Zawodowej. Każdy pracownik, który zostanie przyjęty do firmy, pozostaje pod opieką tego zespołu przez trzy lata. – Chodzi o to, żeby nowo przyjęta osoba pracowała bezpiecznie, żeby nie doszło do nieszczęśliwego wypadku – wyjaśnia Wacław Cyganik.
 
Mysłowickie konsorcjum świadczy specjalistyczne usługi na dole kopalń, takie jak drążenie chodników oraz pogłębianie i remonty szybów. Firma wywodzi się z dawnego Przedsiębiorstwa Robót Górniczych. Obecnie zatrudnia ponad 500 osób. 
 
Agnieszka Konieczny
 

Dodaj komentarz