Solidar Śląsko Dąbrow

W Polsce kasacja to nadzwyczajny środek zaskarżenia. Niezależnie od tego, czy kasację wnosimy w sprawach karnych, administracyjnych, czy cywilnych zawsze będziemy musieli skorzystać z usług fachowego pełnomocnika.Kasacja, którą złożylibyśmy samodzielnie, zostałaby odrzucona. Niestety przepisy wymagają, aby kasacja została sporządzona przez zawodowego pełnomocnika. W przeciwnym razie kasacja będzie zawierała braki formalne.

Gdy myślimy o kasacji, musimy w pierwszej kolejności sprawdzić, czy w naszym przypadku w ogóle ten środek zaskarżenia jest dopuszczalny. W tym celu musimy przestudiować przepisy dotyczące postępowania. W sprawach administracyjnych kasacja jest uregulowana w ustawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w sprawach cywilnych w kodeksie postępowania cywilnego, a w sprawach karnych – w kodeksie postępowania karnego.

Powyższe procedury różnią się między sobą. W zasadzie w każdej z nich występują inne zasady składania kasacji. Niemniej w pewnych obszarach procedura wygląda podobnie. Przeważnie złożenie kasacji jest możliwe dopiero po otrzymaniu wyroku z uzasadnieniem. Mianowicie, osoba, która chce złożyć kasację, ma obowiązek wystąpić do sądu z wnioskiem o wydanie wyroku z uzasadnieniem.

UWAGA: W postępowaniu sądowo-administracyjnym wniosek jest odpłatny.

Jeśli nie złożymy wniosku o uzasadnienie wyroku, nie będziemy mogli złożyć kasacji. Wniosek należy złożyć w ściśle określonym terminie. Na złożenie kasacji mamy określony termin, który w zależności od procedury jest dłuższy lub krótszy.

Należy pamiętać o tym,że kasacja jest odpłatna i dość kosztowna. Otóż, koszty kasacji to nie tylko koszty wpisu, ale także zastępstwa procesowego. W razie kasacji musimy zapłacić pełnomocnikowi za reprezentację przed sądem. Ponadto w razie przegrania procesu, musimy zapłacić drugiej stronie koszty zastępstwa procesowego. W związku z tym, że kasacja to specjalny środek prawny, wynagrodzenie dla prawnika zazwyczaj jest znacznie wyższe niż w sądach niższej instancji.

UWAGA: W postępowaniu kasacyjnym strona nie może sama działać. Każde pismo w imieniu strony musi zostać podpisane przez fachowego pełnomocnika.

Wiele osób zadaje mi pytanie, dlaczego kasacja musi zostać złożona i napisana przez fachowego pełnomocnika. Gdy przyjrzycie się Państwo przesłankom kasacji, które znajdują się w odpowiednich ustawach, z pewnością zauważycie, że kasacja polega na wskazaniu naruszenia prawa przez sądy, względnie jego nieprawidłowego stosowania czy wykładni. W postępowaniu kasacyjnym nie ocenia się faktów ani dowodów. Można powiedzieć, że kasacja to spór o prawo, o jego stosowanie, metody wykładni itp.

Dlatego, aby prawidłowo poprowadzić postępowanie kasacyjne, trzeba mieć głęboką wiedzę z zakresu prawa. Samo napisanie kasacji jest bardzo skomplikowane, bowiem trzeba wykazać swoje racje w oparciu o przepisy prawa i ich wykładnię. W takiej sytuacji należy posługiwać się komentarzami do ustaw, podręcznikami itp. Należy pamiętać, że kasację rozpatruje w zależności od procedury albo Sąd Najwyższy, albo Naczelny Sąd Administracyjny. W tych sądach zasiadają sędziowie o najwyższych kwalifikacjach. Samo postępowanie kasacyjne jest sformalizowane i należy je prowadzić profesjonalnie. To jest właśnie przyczyna, dla której kasacja wymaga zawodowego zastępstwa procesowego.
Należy pamiętać, że kasacja to ostatni etap postępowania. Pomimo tego, że kasacją zajmują się zawodowcy, warto znać swoje prawa i obowiązki, aby skontrolować swojego pełnomocnika pod względem dochowania wszelkich formalności w związku z kasacją. Strona samodzielnie może być aktywna przed sądami niższych instancji.

Małgorzata Karolczyk
Forum Pokrzywdzonych Przez Państwo
tel. (+48) 781 729 460

www.forumpokrzywdzonych.pl
 

Dodaj komentarz