Solidar Śląsko Dąbrow

Kary za niedośnieżanie

Do CDO24 napłynęło od Państwa wiele pytań dotyczących problemów związanych z odśnieżaniem, zarówno samochodów, jak i budynków czy posesji. Przepisy prawa jasno regulują te obowiązki. Poniżej przedstawiamy Państwa pytania wraz z odpowiedziami popartymi regulacjami prawnymi.

Mieszkam w bloku i czasami boję się przechodzić niektórymi ścieżkami z uwagi na ogromne sople zwisające z dachu. Komu mogę zgłosić ten problem i gdzie szukać pomocy?
Mieszkaniec budynku powinien przede wszystkim zawiadomić właściciela lub zarządcę budynku o jego obawach dotyczących zwisających sopli lub nadmiaru śniegu na dachu. Natomiast jeżeli właściciel lub zarządca budynku nie zareaguje, to w przypadku sopli, brył lub nawisów śniegowych mieszkaniec budynku może zawiadomić odpowiednie służby interwencyjne, takie jak straż miejską, policję lub straż pożarną. Natomiast jeżeli uważa, że zalegający na dachu śnieg może zagrażać konstrukcji budynku lub bezpieczeństwu jego użytkowników, to może zwrócić się do nadzoru budowlanego. W takiej sytuacji nadzór budowlany może nakazać właścicielowi lub zarządcy budynku przeprowadzenie kontroli bezpieczeństwa budynku.

Moje dziecko przewróciło się na nieodśnieżonym chodniku i złamało nogę. Zamierzam wystąpić o odszkodowanie za wypadek. Co powinnam zrobić?
Poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie i zwrot kosztów leczenia, jeżeli wykaże, że bezpośrednią przyczyną wypadku, w wyniku którego doszło do złamania nogi, było zaniechanie obowiązku odśnieżenia chodnika przez podmiot, który był do tego zobowiązany. Roszczenia o odszkodowanie należy zatem dochodzić od podmiotu, który był odpowiedzialny za odśnieżanie chodnika (najczęściej będą to właściciele nieruchomości lub zarządcy drogi). Należy pamiętać, że roszczenie takie powinno być poparte dowodami (zeznania świadków, zdjęcia z miejsca zdarzenia, dokumentacja medyczna, itp.), gdyż to właśnie na poszkodowanym, czyli osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne, ciąży obowiązek zebrania materiału dowodowego.

Jakie kary grożą za nieodśnieżenie?
Właściciel lub zarządca nieruchomości musi przede wszystkim być świadomy tego, że za zaniedbanie obowiązku uprzątnięcia śniegu z chodnika lub dachu może być pociągnięty do odpowiedzialności, w tym w szczególności do konieczności wypłacenia odszkodowania poszkodowanym np. za złamanie nogi w wyniku poślizgnięcia się na nieodśnieżonym chodniku lub za śmierć spowodowaną wbiciem się w głowę spadającego z dachu sopla. Ponadto służby interwencyjne, takie jak policja lub straż miejska mogą nałożyć na właściciela bądź zarządcę nieruchomości mandat karny. Natomiast prawo budowlane przewiduje, że właściciel lub zarządca, który niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Czy można dostać mandat za nieodśnieżenie samochodu?
Tak, kierowca ma obowiązek odśnieżyć cały pojazd, a nie tylko przednią szybę i tablicę rejestracyjną. Obowiązek ten wynika po pierwsze z tego, że kierowca musi mieć zapewnioną pełną widoczność z przodu, z tyłu i boków samochodu, a po drugie z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa innym uczestnikom ruchu drogowego (np. spadający, zmarznięty śnieg mógłby stanowić zagrożenie dla innych kierowców). Obowiązek ten wynika z art. 66 pkt. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, które przewiduje, że pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę. Za nieodśnieżenie samochodu policja może upomnieć kierowcę lub ukarać go mandatem, nawet w wysokości do 500 zł. Policja natomiast nie może ukarać kierowcy punktami karnymi.

Masz jakieś pytania prawne do CDO24? Napisz do nas: gazeta@cdo24.pl, może Twój problem poruszony zostanie w następnym artykule!

Monika Weingaertner
CDO24
Centrum Ochrony Prawnej
Infolinia: 801 00 31 38

Dodaj komentarz