Solidar Śląsko Dąbrow

Jednorazowe premie w Kompanii

15 kwietnia wszyscy pracownicy Kompanii Węglowej otrzymają jednorazowe premie. Ich wysokość będzie uzależniona od liczby dniówek przepracowanych w pierwszym kwartale 2013 roku oraz przynależności do danej grupy pracowniczej. Pracownicy dołowi mogą dostać nawet 900 złotych brutto.

Zgodnie z porozumieniem podpisanym w marcu przez organizacje związkowe z zarządem firmy pracownicy dołowi otrzymają 14,40 zł za przepracowaną dniówkę, a pracownicy zakładów przeróbki mechanicznej węgla 9,40 zł. Pozostali pracownicy zatrudnieni na powierzchni za każdą przepracowaną dniówkę dostaną 5,40 lub 3,60 zł.

Szef Solidarności górniczej Jarosław Grzesik podkreśla, że pieniądze na premie będą pochodziły z tegorocznego funduszu motywacyjnego. Na ich wypłatę przeznaczonych zostanie 70 proc. funduszu. – Mamy nadzieję, że sytuacja na rynku węgla się poprawi i w przyszłym półroczu rozpoczniemy negocjacje dotyczące wzrostu wynagrodzeń – mówi. Zaznacza, że to ze względu na obniżenie planów produkcyjnych w kopalniach KW, związkowcy zaproponowali przesunięcie środków z funduszu motywacyjnego i wypłatę jednorazowych premii. Normalnie pieniądze te zostałyby rozdysponowane na początku przyszłego roku, po analizie wykonania planów.

Podpisane porozumienie gwarantuje też przekazanie kwoty stanowiącej 0,7 procent wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na zmniejszenie dysproporcji płacowych wciąż występujących w kopalniach KW.

Dodaj komentarz