Solidar Śląsko Dąbrow

Gwarancja dla pracowników kombinatu

10 lat gwarancji zatrudnienia i utrzymanie wszystkich zapisów zakładowego układu zbiorowego pracy – to najważniejsze zapisy porozumienia podpisanego wczoraj pomiędzy organizacjami związkowymi działającymi w Kombinacie Koksochemicznym Zabrze, zarządem kombinatu i zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Dokument będzie obowiązywał od momentu włączenia 85 proc. akcji kombinatu do JSW. Dokładna data połączenia nie została podana, ale zdaniem związkowców nastąpi to jeszcze przed giełdowym debiutem JSW. O gwarancje zatrudnienia dla załogi kombinatu zakładowa Solidarność zabiegała aż cztery lata.

– Do podpisania porozumienia doprowadził upór i determinacja – mówi Irena Przybysz, przewodnicząca Solidarności w KK Zabrze. Podkreśla, że jest to pierwsze tak korzystne porozumienie podpisane w hutnictwie i w koksownictwie. Do tej pory na 10-letnie gwarancje zatrudnienia mogli liczyć tylko górnicy.

Oprócz gwarancji pracowniczych organizacje związkowe domagają się klarownych deklaracji dotyczących przekazania akcji i utrzymania zaplanowanych inwestycji. Te tematy będą przedmiotem dalszych negocjacji. Związkowcy mają już zapewnienia ze strony Ministerstwa Skarbu Państwa, że przekazanie akcji pracowniczych odbędzie się na takich samych zasadach jak w JSW, ale domagają się spisania odrębnego porozumienia w tej sprawie. – Będziemy również zabiegać o to, by zarząd KK Zabrze przedstawił JSW opłacalność inwestycji, które są niezbędne do funkcjonowania kombinatu – dodaje przewodnicząca zakładowej Solidarności.

Kombinat Koksochemiczny Zabrze posiada 12 proc. produkcji rynku w Polsce. W jego skład wchodzą koksownie: Jadwiga w Zabrzu, Radlin i Dębieńsko. Kombinat zatrudnia ponad 1000 osób.

Dodaj komentarz