Solidar Śląsko Dąbrow

Fundusz pomaga w usuwaniu skutków wielkiej powodzi

Wojewódzki Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczy ponad 9 mln zł na usuwanie zniszczeń w infrastrukturze przeciwpowodziowej w województwie śląskim. Jeśli potrzeby okażą się większe, ta kwota może wzrosnąć – zapewnia Gabriela Lenartowicz, prezes zarządu WFOŚiGW w Katowicach. 28 maja Rada Nadzorcza Funduszu uchwaliła szczegółowe zasady finansowania przedsięwzięć związanych z występowaniem katastrof i klęsk żywiołowych. Procedury związane z ubieganiem się o dotacje na te cele zostały maksymalnie uproszczone i skrócone. Tak jak do tej pory w sytuacjach nadzwyczajnych pokrywane są wydatki poczynione od dnia ogłoszenia alarmu powodziowego, a nie od daty złożenia wniosku. O dotacje ze środków Funduszu mogą ubiegać się właściciele lub administratorzy urządzeń hydrotechnicznych i ochrony środowiska oraz samorządy z terenów objętych powodzią. Ze środków Funduszu dofinansowane mogą zostać zadania związane z usuwaniem szkód w urządzeniach wodnych i służących ochronie środowiska oraz zniszczenia w środowisku przyrodniczym. Pokrywane będą również koszty Wojewody Śląskiego w ramach Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego na doposażenie magazynów przeciwpowodziowych oraz jednostek Państwowej Straży Pożarnej ponoszone przez Wojewódzką Komendę Straży Pożarnej. – Jesteśmy też przygotowani do nadzwyczajnego dofinansowania akcji letniej dla dzieci i młodzieży z terenów objętych powodzią, które w ramach profilaktyki zdrowotnej będą mogły wyjechać do baz wypoczynkowych w bezpiecznych i czystych ekologicznie miejscowościach – podkreśla Piotr Biernat.

Inwestycje przeciwpowodziowe

W ostatnich latach dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości ponad 115 mln zł. zrealizowane zostały 284 inwestycje związane z ochroną środowiska i usuwaniem skutków powodzi. Z możliwości dofinansowania tych zadań korzystał przede wszystkim Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz samorządy, zaś w mniejszym rozmiarze Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej w Gliwicach i w Krakowie.
W 2009 roku przeprowadzono m.in. regulacje koryt rzek i cieków w powiecie cieszyńskim, w Wilamowicach, w Czechowicach – Dziedzicach i Radlinie. Odbudowane zostały wały rzeki Biała w Bielsku – Białej. Wyremontowano też koryto rzeki Wapienica w Czechowicach – Dziedzicach wraz z nadbudową obwałowań, zmodernizowano przepust wałowy na Wiśle. Zbudowano zbiorniki retencyjne w powiecie tarnogórskim, Koszęcinie i Zawierciu -Kromołowie. W Goczałkowicach rozbudowany został system pomiarowy, a urządzenia zwiększające bezpieczeństwo przeciwpowodziowe powstały w Rajczy i Radziechowach w powiecie żywieckim.

Wsparcie dla strażaków

– WFOŚiGW systematycznie wspiera Wojewódzkie Komendy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, dofinansowując zakupy specjalistycznego sprzętu niezbędnego podczas akcji ratowniczych na terenach objętych powodziami – podkreśla rzecznik Funduszu.
Każdego roku na ten cele przeznaczanych jest 12 mln zł. Dzięki pomocy Funduszu zakupiono np. pompy szlamowe, motopompy pływające, agregaty prądotwórcze, wyciągarki do samochodów, maszty oświetleniowe, zestawy ratownictwa technicznego, pontony, łodzie ratownicze, urządzenia do dezynfekcji i specjalistyczną strażacką odzież ochronną.
Opr. AK

Środki Funduszu kierowane będą na zapobieganie niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się odpadów, przywracanie pierwotnego stanu środowiska przyrodniczego, zwiększenie możliwości technicznych służb ratowniczych, uzupełnienie w sprzęt wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych, usuwanie skutków powodzi w urządzeniach wodnych, rzekach, urządzeniach wodociągowych i ochrony środowiska, a także na organizację wyjazdów dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów.

 

Dyskutowali o skutkach powodzi

Finansowanie usuwania skutków powodzi było też jednym z najważniejszych tematów spotkania prezesów 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Narodowego Funduszu z wiceministrem środowiska Stanisławem Gawłowskim. – Potrzeby i straty dla środowiska spowodowane powodzią są wciąż jeszcze szacowane. Dlatego szybka i skuteczna pomoc jest dziś sprawdzianem elastyczności i skuteczności naszego systemu finansowania ochrony środowiska – powiedziała w jego trakcie Gabriela Lenartowicz, prezes zarządu WFOŚiGW w Katowicach. Uczestnicy spotkania ustalili, że na usuwanie skutków powodzi z funduszu ochrony środowiska przeznaczonych zostanie 400 mln. zł. Ustalono również, że po uzyskaniu szacunków szkód od wojewodów i marszałków, wojewódzkie fundusze określą wspólnie z Narodowym Funduszem, w jakim zakresie i dla jakich zadań oraz w jakiej formie możliwe będzie samodzielne dofinansowanie zadania z danego WFOŚiGW, bądź Narodowego Funduszu, a w których przedsięwzięciach i w jakiej formie konieczne będzie wspólne dofinansowane. W sytuacjach nadzwyczajnych pokrywane są wydatki poczynione od dnia ogłoszenia alarmu powodziowego, a nie od daty złożenia wniosku.

Dodaj komentarz