Solidar Śląsko Dąbrow

Działanie na szkodę spółki

Udostępnianie poniżej kosztów własnych taboru Przewozów Regionalnych konkurencyjnym firmom powoływanym przez marszałków województw jest działaniem na szkodę spółki oraz Skarbu Państwa – uważa kolejarska Solidarność i wzywa zarząd spółki do zaniechania podpisywania listów intencyjnych umożliwiających udostępnienie i obsługę taboru należącego do PR.

Przeciwko tworzeniu przez samorządy województw nowych spółek kolejowych obsługujących połączenia regionalne zaprotestowała Sekcja Zawodowa Przewozów Pasażerskich NSZZ Solidarność. – Rozdrobnienie połączeń regionalnych powoduje wzrost kosztów nie tylko spółki Przewozy Regionalne, lecz także pozostałych przewoźników i zarazem dofinansowania do kolejowych przewozów regionalnych – podkreślili związkowcy z Sekcji w piśmie skierowanym do zarządu Przewozów Regionalnych.

Równocześnie wezwali pracodawcę do zaniechania działań umożliwiających powstawanie i rozwój konkurencyjnych spółek. – Dalsze takie postępowanie spowoduje podjęcie przez nas działań statutowych – zapowiadają związkowcy.

Zdaniem kolejarskiej „S” kolejne spółki kolejowe powoływane przez marszałków powstają bez należytego przygotowania prawnego, organizacyjnego i finansowego. Związkowcy pod wątpliwość poddają również zgodność tworzenia wojewódzkich spółek kolejowych z przepisami unijnymi dotyczącymi pomocy publicznej. Paradoksalnie uwagę zwrócił na to również zarząd PR w piśmie skierowanym do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka. – Biorąc pod uwagę obecną sytuację kolei w Polsce, tworzone spółki z samego założenia będą deficytowe i wymagające ciągłego dotowania – napisano w dokumencie.

Dodaj komentarz