Solidar Śląsko Dąbrow

Dwanaście miesięcy prac WRDS

Przygotowanie i podpisanie „Porozumienia na rzecz zintegrowanej polityki zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego” to najważniejszy efekt prac Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach. W piątek 13 stycznia podsumowano 12 miesięcy funkcjonowania Rady w naszym regionie. 
 
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach zainaugurowała prace 11 stycznia 2016 roku. WRDS to forum dialogu związków zawodowych, pracodawców, samorządowców i reprezentantów rządu. Przewodniczącym gremium został Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności. Już na pierwszym posiedzeniu wskazał, że jednym z priorytetów Rady będzie opracowanie wszechstronnego programu rozwoju regionu. – Potrzebę stworzenia takiego programu dostrzegali wszyscy partnerzy społeczni zasiadający w Radzie i wszyscy wzięli udział w pracach nad jego powstaniem. W ciągu kilku miesięcy przygotowaliśmy go wspólnie, tu na Śląsku, własnymi siłami, ponad podziałami, bez udziału władz centralnych – podkreśla Dominik Kolorz.
 
Program dla Śląska
Dokument noszący nazwę „Porozumienie na rzecz zintegrowanej polityki zrównoważonego rozwoju woj. śląskiego” został przyjęty przez WRDS 14 września 2016 roku i przekazany w formie rekomendacji Radzie Ministrów. W uroczystości jego podpisania wziął udział m.in. wicepremier Mateusz Morawiecki. Obecnie trwają prace nad wdrożeniem tych rekomendacji w życie m.in. w ramach rządowego Programu dla Śląska, mieszczącego się w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, potocznie nazywanej planem Morawieckiego.
Przyjęte przez WRDS porozumienie to program wszechstronnego rozwoju regionu opierający się na trzech zasadniczych kierunkach: reindustrializacji, czyli odbudowie przemysłu, metropolizacji i rewitalizacji. Zawiera on m.in. szereg projektów przemysłowych, energetycznych, rekomendacje budowy nowych dróg i modernizacji kolei oraz innowacyjnych przedsięwzięć, które mają stanowić potężny impuls rozwojowy dla całego regionu. 
 
Rozwiązywanie konfliktów
Program rozwoju regionu to najważniejszy, ale nie jedyny efekt prac Rady. 
– To było 12 miesięcy intensywnych prac w różnych obszarach. Zajmowaliśmy  się problemami różnych branż. Przygotowaliśmy projekt systemowych rozwiązań dla przyszłości sektora hutniczego i stalowego, przedstawiliśmy propozycje systemu rekompensat dla przemysłu energochłonnego. Rekomendowaliśmy rządowi konkretne rozwiązania w sprawie poprawy funkcjonowania służby zdrowia w naszym regionie – wylicza przewodniczący. 
WRDS angażowała się też w rozwiązywanie konfliktów społecznych w zakładach pracy, m.in. w Newagu czy w kopalniach Makoszowy i Krupiński.  – Przyznam, że z różnym skutkiem. Często moglibyśmy zrobić więcej, gdyby do rozwiązania problemów w drodze dialogu strony konfliktu przystąpiły wcześniej. Gdy już wybuchnie pożar, to nawet jeśli uda się go ugasić zawsze są spore straty. Zresztą rozpoczynając przewodniczenie WRDS przed rokiem zapowiadałem, że chcę, aby Rada nie służyła do gaszenia pożarów, ale do zapobiegania ich wybuchowi, do rozwiązywania problemów, zanim ulegną eskalacji – podkreśla przewodniczący.
 
Potrzebne zmiany
Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego zostały utworzone na bazie przyjętej w 2015 roku ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. WRDS zastąpiły funkcjonujące niegdyś Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego i są powoływane przez marszałków województw. – Praktyka funkcjonowania WRDS pokazała, że ustawa ta wymaga zmian w kilku obszarach. Szczególnie ważna jest kwestia finansowania, bo wysokość środków, jakie przewidziano na działanie WRDS i sposób ich finansowania bardzo znacząco ogranicza praktyczne możliwości wykonywania przez te gremia swoich ustawowych zadań – dodaje Dominik Kolorz.
 
Zgodnie z ustawą kadencja przewodniczącego trwa rok. W 2017 roku tę funkcję w WRDS w Katowicach objął Marek Zychla z organizacji pracodawców Konfederacji Lewiatan zastępując dotychczasowego przewodniczącego, szefa śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominika Kolorza. – Wierzę, że współpraca będzie się układała tak dobrze jak dotychczas. Przypomnę, że przewodniczący Zychla w czasie mojej kadencji pełnił funkcję szefa zespołu ds. opracowania porozumienia dla Śląska. Ten najważniejszy efekt naszych starań i wysiłków pokazał, że my tu na Śląsku potrafimy działać wspólnie dla dobra regionu i jestem przekonany, że tak też będzie w przyszłości – podkreśla Kolorz.
 
Najwaktywniejszy WRDS
Jak wynika ze statystyk, spośród wszystkich WRDS w kraju, które zainaugurowały prace w styczniu zeszłego roku, najbardziej aktywna jest Rada w województwie śląskim. W ciągu 12 miesięcy funkcjonowania odbyło się 13 posiedzeń prezydium Rady, 10 posiedzeń plenarnych oraz 22 posiedzenia trzech powołanych przez Radę zespołów problemowych – zespołu ds. opracowania Porozumienia na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju województwa śląskiego, zespołu ds. ochrony zdrowia, zespołu ds. inspekcji sanitarnej. Przyjęto 16 stanowisk problemowych, 11 uchwał i jedną opinię. Rozpatrywano 13 konfliktów społecznych.
 
Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego są powoływane przez marszałków województw. W ich skład wchodzą również wojewodowie, przedstawiciele reprezentatywnych związków zawodowych oraz organizacji zrzeszających pracodawców. Kadencja przewodniczącego Rady trwa jeden rok. Funkcję tę zgodnie z ustawą pełnią naprzemiennie przedstawiciele związków zawodowych i pracodawców. Prezydium WRDS tworzą przedstawiciele wszystkich organizacji zasiadających w Radzie.
 
Grzegorz Podżorny

 

Dodaj komentarz