Solidar Śląsko Dąbrow

Dlaczego rząd zgodził się na drugi pakiet klimatyczno-energetyczny?

W ocenie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność rozwiązania przyjęte na szczycie Rady Europejskiej 23 października oznaczają realne zagrożenie dla funkcjonowania i rozwoju przemysłu na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim, a co za tym idzie ryzyko utraty tysięcy miejsc pracy.

– Polska i Unia Europejska po szczycie klimatycznym weszły na ścieżkę głębokiej dekarbonizacji, co poważnie ograniczy możliwości rozwojowe naszego regionu, a w ślad za tym całego kraju. Rozwiązania derogacyjne i kompensacyjne w niewielkim stopniu wpłyną na zmniejszenie dynamiki wzrostu cen energii. Funkcjonujący zaś w naszym regionie przemysł utraci swoją konkurencyjność z powodu zwiększonych kosztów energii. Podobne skutki wzrostu cen energii odczują również inne, mniej uprzemysłowione regiony kraju – czytamy w stanowisku Zarządu Regionu przyjętym podczas posiedzenia 13 listopada.

Członkowie Zarządu Regionu wezwali rząd do sporządzenia i przedstawienia opinii publicznej rzetelnego, obiektywnego raportu w sprawie przyczyn oraz konsekwencji decyzji, jakie podjęła strona polska podczas szczytu Rady Europejskiej. – Raport ten powinien wskazać dokumenty i analizy, które stanowiły podstawę dla akceptacji przez polski rząd założeń drugiego pakietu klimatyczno-energetycznego. Powinien też zawierać koncepcję działań mających na celu stworzenie warunków dla skutecznej ochrony konkurencyjności polskiej gospodarki, miejsc pracy oraz uniknięcia podwyżek cen energii na skutek polityki klimatycznej. Podejmowanie decyzji wiąże się również z przyjęciem odpowiedzialności za skutki tych decyzji. Wierzymy, że rząd przed tą odpowiedzialnością się nie uchyla – podkreślono w dokumencie.

Stanowisko zostało przesłane do premier Ewy Kopacz.

pobierz i przeczytaj pełną treść stanowiska

oprac. ny

Dodaj komentarz