Solidar Śląsko Dąbrow

Przedłużenie terminów składania CIT-8 i sprawozdań

Przedłużenie terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych za 2020 r.
 
W Dzienniku Ustaw z 29 marca 2021 r. pod poz. 572 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, zwane dalej rozporządzeniem zmieniającym.
 
termin sporządzenia sprawozdania finansowego (określony w art. 52 ust. 1 ww. ustawy), przedłuża się o 3 miesiące, a w przypadku jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną – o miesiąc,
 
termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego (określony w art. 53 ust. 1 ww. ustawy) przedłuża się o 3 miesiące, a w przypadku jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną o miesiąc, 
 
Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 30 marca 2021 r.
 
 
Termin rozliczenia podatku CIT 8 za 2020r przedłużony do 30 czerwca 2021 r.
 
W Dz. U. z 2021 r. pod poz. 571 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, które weszło w życie 30 marca 2021 roku
 
Mocą tego rozporządzenia przedłużono do 30 czerwca 2021 roku dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych termin na:
 
• złożenie zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r.,
 
• wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy CIT.
 
 
Dodatkowe informacje:
Teresa Faber, główna księgowa, pokój 102, tel. 691 741 411
Beata Kocerba, księgowa, pokój 112, tel. 502 043 691