Solidar Śląsko Dąbrow

Debata ekologiczna

Pierwsza publiczna debata Śląskiej Akademii Ekologicznej poświęcona została dostosowaniu gospodarki odpadami do wymagań europejskich.

W dyskusji na temat gospodarowania odpadami wzięli udział przedstawiciele samorządu, kościoła, służb odpowiedzialnych za ochronę środowiska w regionie, parlamentarzyści i dziennikarze.
Debata, której współorganizatorem był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach stanowiła też ważny punkt tegorocznych obchodów Światowego Dnia Środowiska. Patronat nad nią objął Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego.
Dane zaprezentowane w trakcie dyskusji pokazały, że Polska musi pokonać długą drogę, by dostosować gospodarkę odpadami do europejskich standardów. Tylko w województwie śląskim rocznie wytwarzanych jest półtora miliona ton odpadów, aż 90 proc. z nich trafia na składowiska, na których zaczyna brakować miejsca. – Większość składowisk jest już przepełniona, a nowych nie ma gdzie budować – powiedział Jerzy Ziora z Urzędu Marszałkowskiego. Dlatego bardzo trudne będzie wywiązanie się z unijnych zobowiązań i zredukowanie ilości odpadów trafiających na składowiska, jeszcze w tym roku o 25 proc. w stosunku do roku 1995.
Polska reforma śmieciowa
Uczestnicy dyskusji wiele razy zwracali uwagę, że równie trudne będzie zmniejszenie o 35 proc. w ciągu dziesięciu lat, ilości odpadów składowanych na wysypiskach. Takie zobowiązanie Polska podjęła przystępując do UE. Spełnienie tej normy, to jeden z najpilniejszych problemów ekologicznych w Polsce. W jej osiągnięciu mają pomóc zmiany w prawie, m.in. w rządowym projekcie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.
Celem ustawy jest przekazanie samorządom tzw. władztwa odpadami, nie w drodze referendum, jak ma to miejsce obecnie, ale poprzez przekazanie prawa do podjęcia takiej decyzji przez radę gminy. Projekt uwzględnia też wariant przejściowy, pozwalający gminom na przygotowanie się do skutecznej realizacji nowych obowiązków.
Zmiana przepisów ma doprowadzić m.in. do uszczelnienia obecnie funkcjonującego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, selekcji odpadów komunalnych „u źródła” oraz zmniejszenia ilości odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska.
Bernard Błaszczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska zaznaczył podczas dyskusji,  że polska reforma śmieciowa będzie związana z koniecznością ustalenia powszechnej opłaty śmieciowej, zmiana organizacyjnymi i kadrowymi. – Prawdopodobnie po wszystkich konsultacjach, nowe rozwiązania będę miały szansę wejść w życie od przyszłego roku – dodał Błaszczyk.
Świadomość, odpowiedzialność i etyka
Zdaniem arcybiskupa Damiana Zimonia Metropolity Katowickiego do rozwiązania poważnych współczesnych problemów ekologicznych nie wystarczą tylko normy prawne. – Musi im towarzyszyć rosnące poczucie odpowiedzialności i rzeczywiste przemiany mentalności, skłaniającej się do przyjęcia nowych stylów życia i odpowiedzialności za środowisko, obejmującej wymogi teraźniejszości i wyzwania stojące przez nami w przyszłości – zaznaczył abp Zimoń.
Na potrzebę determinacji w ratowaniu środowiska zwróciła też uwagę Gabriela Lenartowicz, prezes Zarządu WFOŚiGW. Zaznaczyła, że dzisiaj ekologia jest nie tylko „kołem ratunkowym” dla przyrody, ale również „kołem zamachowym” dla gospodarki.

Spór o spalarnię
Podczas debaty poruszony został temat kontrowersji towarzyszących planom budowy spalarni śmieci na Śląsku. – Na ten cel przeznaczono 600 milionów zł pochodzących z unijnej dotacji, ale czas na przygotowanie wniosku przez beneficjenta tej pomocy, czyli Górnośląski Związek Metropolitarny, mija z końcem czerwca – powiedział Adam Zdziebło, wiceminister rozwoju regionalnego. Zaznaczył, że czasu na jego złożenie jest coraz mniej, tymczasem konsultacje społeczne dotyczące zasadności i miejsca budowy spalarni, wciąż nie zostały zakończone.
Opr. AK

Tylko w Polsce i na Węgrzech gospodarka odpadami odbiega od standardów obowiązujących
w Unii Europejskiej – podkreślali uczestnicy debaty.

Dodaj komentarz