Solidar Śląsko Dąbrow

Czy wypowiedzenie przekazane telefoniczne, bądź w formie e-mail jest skuteczne?

Zgodnie z treścią art. 30 § 3 Kodeksu pracy, oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarczające jest złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Należy w tym miejscu także wskazać, iż oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej, przy czym do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej konieczne jest opatrzenie oświadczenia złożonego w tej formie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 
Forma pisemna oświadczenia woli przewidziana w art. 30 § 3 Kodeksu pracy w przedmiocie wypowiedzenia umowy o pracę nie została jednak zastrzeżona pod rygorem nieważności. Powyższe oznacza więc, iż wypowiedzenie umowy dokonane w innej formie (np. poprzez SMS czy e-mail) jest skuteczne, aczkolwiek wadliwe. Skuteczność wypowiedzenia umowy o pracę, które nie posiada formy pisemnej, powoduje, iż swój bieg rozpoczyna okres wypowiedzenia,  po którego upływie umowa o pracę ulega rozwiązaniu. 
 
Oświadczenie woli pracodawcy w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy może być wyrażone przez każde jego zachowanie, ujawniające wolę pracodawcy w sposób dostateczny, a więc nawet w sposób dorozumiany. Taka forma oświadczenia nie powoduje nieważności dokonanej czynności prawnej, jednakże upoważnia pracownika do wystąpienia na drogę sądową z odpowiednim roszczeniem przewidzianym przepisami prawa. 
 
Należy wskazać, iż, zgodnie z art. 45 § 1 K.p., w razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy – stosownie do żądania pracownika – orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu. W przypadku zaś wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony, dokonanego z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu takiej umowy, pracownikowi przysługuje odszkodowanie (art. 50 § 3 Kodeksu pracy).
 
Aleksandra Kubecka
CDO24 Centrum Ochrony Prawnej

Infolinia: 801 00 31 38

Informujemy, że powyższy artykuł nie jest opinią ani poradą prawną i nie może służyć jako ekspertyza przed sądem, urzędem czy osobą prywatną. Proszę pamiętać, że ze względu na długość opracowania artykuł dostarcza jedynie informacji ogólnych, które w konkretnym przypadku nie mogą zastąpić porady prawnej.

Proszę pamiętać, że osoby posiadające Ochronę Prawną CDO24 zawsze mogą zasięgnąć dodatkowych informacji w departamencie prawnym CDO24 pod numerem telefonu 801 003 138 (lub 32 44 57 822), który działa codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.30. Pozostałe osoby zainteresowane posiadaniem ochrony prawnej zapraszamy do zapoznania się z ofertą CDO24 na stronie internetowej www.cdo24.pl.

Masz pytanie do prawnika? Napisz do nas: gazeta@cdo24.pl. Odpowiedzi na najciekawsze i najczęściej pojawiające się Państwa pytania, będziemy zamieszczali w naszych artykułach.

 

Dodaj komentarz