Solidar Śląsko Dąbrow

Czy rząd policzył, ile będzie kosztował pakiet Fit for 55?

24 sierpnia Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność zwrócił się do Premiera Mateusza Morawieckiego o pilne przedstawienie analizy skutków społecznych i gospodarczych wdrożenia pakietu Fit for 55. Komisja Europejska jak dotąd nie przedstawiła takiego zestawienia kosztów pakietu, choć została do tego zobowiązana już w 2020 roku.

W piśmie skierowanym do szefa rządu Jarosław Grzesik, przewodniczący KSGIE przypomniał, że w grudniu 2020 roku podczas szczytu Rady Europejskiej przywódcy krajów członkowskich zwrócili się do Komisji Europejskiej o przedstawienie analizy skutków wdrożenia Fit for 55 dla poszczególnych krajów UE. – Według naszej wiedzy Komisja Europejska nie wykonała tego warunku do dzisiaj. Rodzi się zatem pytanie, czy przedmiotowym jest ustalanie zapisów pakietu Fit for 55 z Komisją Europejską w sytuacji, gdy nieznane są koszty wdrożenia pakietu – czytamy w wystąpieniu.

W ocenie związkowców zasadne jest pytanie, czy w takiej sytuacji nie należałoby zawiesić procedowania pakietu, do czasu przedstawienia odpowiednich analiz społeczno-gospodarczych przez KE. W liście do premiera Morawieckiego Jarosław Grzesik pyta również, czy polski rząd dysponuje własnymi analizami kosztów osiągnięcia celów zapisanych w unijnym pakiecie.

Przygotowany przez Komisję Europejską pakiet Fit for 55 to zbiór regulacji, które mają pozwolić Unii Europejskiej zrealizować cel redukcji emisji CO2 do 2030 roku o 55 proc. w stosunku do roku 1990. Najważniejsze elementy pakietu to radykalne zwiększenie opodatkowania wszelkich paliw kopalnych oraz podniesienie cen uprawnień do emisji CO2. System opłat za emisje miałby zostać rozszerzony na transport drogowy, morski i lotniczy oraz na budownictwo i ogrzewanie budynków. Dotychczas unijny parapodatek był nałożony tylko na energetykę i przemysł. Fit for 55 przewiduje również m.in. zakaz sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi w UE, który miałby zacząć obowiązywać od 2035 roku.

Mimo gigantycznego kryzysu energetycznego, z którym boryka się Europa, rekordowo wysokich cen surowców energetycznych oraz realnego ryzyka przerw w dostawie energii w wielu europejskich krajach, instytucje unijne nadal procedują Fit for 55. W czerwcu najważniejsze projekty wchodzące w skład pakietu zostały poparte przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej.

łk