Solidar Śląsko Dąbrow

Czy pracodawca może zakazać palenia?

Kwestię tę reguluje tak zwana ustawa nikotynowa, która 6 września 2011 roku została znowelizowana w celu zaostrzenia zakazu palenia. Zanim do tego doszło pracodawca, który zatrudniał minimum 20 osób, musiał utworzyć w zakładzie pracy palarnię, czyli miejsce, w którym można było palić papierosy. Obecnie ustawy (Kodeks pracy czy ustawa antynikotynowa) już nie nakładają na pracodawcę obowiązku utworzenia takiego miejsca, a jedynie stanowią, że może on takie miejsce utworzyć. Zatem od decyzji pracodawcy będzie zależało powstanie palarni. W świetle znowelizowanej ustawy palarnią jest wyodrębnione konstrukcyjnie od innych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych pomieszczenie, odpowiednio oznaczone, służące wyłącznie do palenia wyrobów tytoniowych zaopatrzone w wywiewną wentylację mechaniczną lub system filtracyjny w taki sposób, aby dym tytoniowy nie przenikał do innych pomieszczeń. W świetle ustawy nie wolno spożywać wyrobów tytoniowych:
1) na terenie przedsiębiorstw podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,
2) na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej,
3) na terenie uczelni,
4) w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt 1 i 2,
5) w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego,
6) w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych,
7) w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych,
8) na przystankach komunikacji publicznej,
9) w pomieszczeniach obiektów sportowych,
10) w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci,
11) w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.

Nie każdy pracodawca może utworzyć palarnię. Wynika to z faktu, że palarnię może utworzyć tylko właściciel albo zarządca budynku. Zakaz spożywania wyrobów tytoniowych może być zawarty w regulaminie pracy. Pracodawca może także zakazać palenia na terenie swojej posesji. Pracodawca powinien oznakować miejsca, w których obowiązuje zakaz palenia.

Osobom palącym w miejscach objętych zakazem grozi bowiem 500 zł grzywny. Nałożyć go może straż gminna czy policja. Pracodawca zaś może o powtarzającym się nagminnie nagannym procederze poinformować te służby.

Jeśli pracodawca wprowadził całkowity zakaz palenia, to pracownik może palić papierosy podczas przerwy, ale poza zakładem pracy.

Małgorzata Karolczyk-Pundyk
Forum Pokrzywdzonych Przez Państwo
tel. (+48) 781 729 460

www.forumpokrzywdzonych.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *