Solidar Śląsko Dąbrow

Czy komornik może zająć całe wynagrodzenie?

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wyboru, powołania i mianowania korzystają z ochrony wynagrodzenia w toku egzekucji komorniczej. Kodeks pracy wprowadził ograniczenia w możliwości dokonywania potrąceń w ramach egzekucji komorniczej. Potrąceń egzekucyjnych dokonuje się z tej części wynagrodzenia, którą pracownik otrzymuje „na rękę”. Potrąceniu podlegają sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych oraz sumy egzekwowane na pokrycie należności innych niż alimentacyjne.

Potrąceń dokonuje się w ustalonej przez Kodeks pracy kolejności, mianowicie w pierwszej kolejności potrąceń dokonuje się na poczet świadczeń alimentacyjnych do wysokości 3/5 wynagrodzenia, a następnie dokonuje się potrąceń pozostałych niealimentacyjnych świadczeń do wysokości 1/2 wynagrodzenia. W przypadku zbiegu potrąceń należności alimentacyjnych i niealimentacyjnych łączne potrącenie z obu tytułów nie może przekroczyć 3/5 wynagrodzenia. W przypadku zatem potrącenia 3/5 wynagrodzenia na poczet świadczenia alimentacyjnego, należności niealimentacyjne nie będą mogły być z wynagrodzenia potrącone. W przypadku samodzielnego zbiegu świadczeń alimentacyjnych lub samodzielnego zbiegu świadczeń niealimentacyjnych również łączne potrącenie z tych tytułów nie może przekroczyć 3/5 wynagrodzenia w przypadku świadczeń alimentacyjnych i 1/2 wynagrodzenia w przypadku świadczeń niealimentacyjnych. W przypadku świadczeń niealimentacyjnych takie samo ograniczenie tj. 1/2 wysokości wynagrodzenia, odnosi się do dodatkowych świadczeń otrzymywanych przez pracowników np. z tytułu odpraw, udziału w zysku, dodatkowej premii rocznej itp.

Niestety takiego ograniczenia w stosunku do dodatkowych świadczeń nie ma w przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych, ponieważ w zakresie tych świadczeń mogą one być zajęte przez komornika w całości. Kodeks pracy w zakresie świadczeń niealimentacyjnych wprowadził jednak ochronę kwoty odpowiadającej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku osób zatrudnionych na cały etat kwota ta w całości jest wolna od potrąceń, co oznacza, że egzekucja na poczet świadczeń niealimentacyjnych może być dokonywana jedynie z tej części wynagrodzenia, która przewyższa kwotę minimalnego wynagrodzenia przysługującą pracownikowi „na rękę”. W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy kwota podlegająca ochronie jest odpowiednio proporcjonalna do wymiaru czasu pracy tzn. np. w przypadku osób zatrudnionych na pół etatu ochronie podlega kwota odpowiadająca połowie kwoty minimalnego wynagrodzenia, które przysługiwałoby pracownikowi „na rękę”. W każdym przypadku komornik jest jednak nadal związany ograniczeniem potrącenia maksymalnie 1/2 całości kwoty przysługującego wynagrodzenia.

W przypadku świadczeń alimentacyjnych dopuszczalne jest potrącanie z wynagrodzenia dokonywane bezpośrednio przez pracodawcę, bez udziału komornika, jedynie w oparciu o przedłożony pracodawcy tytuł wykonawczy. Mówiąc wprost osoba uprawniona do świadczeń alimentacyjnych, a posiadająca prawomocny wyrok zaopatrzony w klauzulę wykonalności nie musi wszczynać postępowania egzekucyjnego u komornika, ale może samodzielnie złożyć wniosek do pracodawcy osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych o potrącanie alimentów na jej rzecz w oparciu o przedłożony tytuł wykonawczy.

Karol Ciszek
CDO24 Centrum Ochrony Prawnej
Infolinia: 801 00 31 38

Informujemy, że powyższy artykuł nie jest opinią ani poradą prawną i nie może służyć jako ekspertyza przed sądem, urzędem czy osobą prywatną. Proszę pamiętać, że ze względu na długość opracowania artykuł dostarcza jedynie informacji ogólnych, które w konkretnym przypadku nie mogą zastąpić porady prawnej.

Proszę pamiętać, że osoby posiadające Ochronę Prawną CDO24 zawsze mogą zasięgnąć dodatkowych informacji w departamencie prawnym CDO24 pod numerem telefonu 801 003 138 (lub 32 44 57 822), który działa codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.30. Pozostałe osoby zainteresowane posiadaniem ochrony prawnej zapraszamy do zapoznania się z ofertą CDO24 na stronie internetowej www.cdo24.pl.

Masz pytanie do prawnika? Napisz do nas: gazeta@cdo24.pl. Odpowiedzi na najciekawsze i najczęściej pojawiające się Państwa pytania, będziemy zamieszczali w naszych artykułach.

 

Dodaj komentarz