Solidar Śląsko Dąbrow

Co dalej z umową społeczną? Wniosek o spotkanie z minister Czarnecką

Przewodniczący śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” Dominik Kolorz zwrócił się 20 lutego do minister przemysłu Marzeny Czarneckiej z wnioskiem o zorganizowanie w trybie pilnym spotkania stron umowy społecznej dotyczącej transformacji górnictwa i województwa śląskiego. Tematem spotkania ma być m.in. kwestia notyfikacji tego dokumentu.

Szef śląsko-dąbrowskiej „S” zaznaczył w wystąpieniu, że choć w maju tego roku miną trzy lata od podpisania umowy społecznej, wciąż nie została ona notyfikowana przez Komisję Europejską. Dodał też, że od kilkunastu miesięcy nie odbyło się też żadne spotkanie sygnatariuszy, podczas którego przedstawiciele związkowców, pracodawców i rządu mogliby omówić oraz ocenić stan realizacji postanowień umowy. – Pragnę wyrazić nadzieję, że po objęciu przez Panią Minister kierownictwa resortu przemysłu, współpraca pomiędzy stronami umowy społecznej ulegnie radykalnej poprawie, a tempo wdrażania w życie zapisów tego dokumentu znacząco przyspieszy – podkreślił Dominik Kolorz.

16 lutego podczas konferencji prasowej w Katowicach minister Marzena Czarnecka przekazała, że w trakcie wizyty w Brukseli na początku miesiąca uzyskała od unijnych komisarzy zapewnienie, że umowa społeczna jest nadal aktualna, ale wniosek notyfikacyjny będzie wymagał korekty. Dodała, że korekta wniosku będzie składana w marcu i kwietniu.

Dominik Kolorz w wystąpieniu do minister Czarneckiej wyraził nadzieję, że podczas spotkania z przedstawicielami stron umowy społecznej szefowa resortu przemysłu będzie mogła przekazać więcej szczegółów na ten temat, a także odpowiedzieć na pytania dotyczące nie tylko samego procesu notyfikacji, ale również kwestii współdziałania przy realizacji tych zapisów dokumentu, które notyfikacji nie wymagają.

Podpisana 28 maja 2021 roku Umowa Społeczna Dotycząca Transformacji Sektora Górnictwa Węgla Kamiennego Oraz Niektórych Procesów Transformacji Województwa Śląskiego określa zasady i tempo procesu stopniowego wygaszania górnictwa węgla kamiennego w Polsce, który ma się zakończyć w 2049 roku. Dokument zawiera m.in. gwarancje zatrudnienia oraz osłon socjalnych dla górników, a także system dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych w kopalniach. Kolejne rozdziały umowy dotyczą m.in. inwestycji w nowoczesne technologie węglowe oraz stworzenia instrumentów wsparcia transformacji gospodarczej województwa śląskiego.

ny