Solidar Śląsko Dąbrow

Celowość wnoszenia reklamacji w świetle nowych rozwiązań prawnych

Kilka miesięcy temu, 11 października 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (dalej „ustawa”).

Ustawa ta zawiera szereg rozwiązań bardzo korzystnych, w szczególności dla osób ubezpieczonych dochodzących roszczeń przeciwko zakładom ubezpieczeń, w tym z tytułu tzw. ubezpieczeń grupowych (art. 2 pkt. 3 lit f ustawy). Dotychczas praktyka była bowiem taka, że niezałatwienie sprawy ubezpieczonego przez miesiąc zasadniczo nie skutkowało żadnymi negatywnymi sankcjami dla ubezpieczycieli. Zgodnie z art. 2 pkt. 2 ustawy – reklamacją jest wystąpienie skierowane do podmiotu rynku finansowego przez jego klienta, w którym klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez podmiot rynku finansowego (art. 2 pkt. 3 lit f ustawy).

W myśl art. 5 ustawy – po złożeniu przez klienta reklamacji, zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, podmiot rynku finansowego rozpatruje reklamację i udziela klientowi odpowiedzi w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Odpowiedzi, o której mowa w art. 5 ust. 1, należy udzielić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem (art. 6 ustawy). W myśl art. 8 ustawy – w przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w art. 6, a w określonych przypadkach terminu wskazanego w art. 7, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta. W konsekwencji, w razie uchybienia przez ubezpieczyciela ww. terminowi zostało wprowadzone swoiste domniemanie, że wskutek milczenia zakład ubezpieczeń potwierdza „wersję” ubezpieczonego. Jest to bardzo daleko idący skutek prawny.

Orzecznictwo sądowe w przedmiotowej kwestii nie jest jeszcze ukształtowane, ale istnieje prawdopodobieństwo, że pójdzie ono w kierunku nadania omawianej instytucji charakteru tzw. nieprawidłowego uznania długu. Na gruncie art. 123 K.c. za uznanie właściwe przyjmuje się, iż jest ono w pewnym uproszczeniu umową między wierzycielem a dłużnikiem stwierdzającą istnienie długu i wolę uregulowania należności przez dłużnika. Uznanie niewłaściwe jest natomiast jedynie oświadczeniem wiedzy, jednostronnym przyznaniem. Istota tego rozróżnienia jest o tyle istotna, że oświadczenia woli występują jedynie przy uznaniu właściwym, natomiast przy uznaniu niewłaściwym rozumianym jako oświadczenie wiedzy trudno jest mówić o oświadczeniu woli i przypisywać im status oświadczeń mających na celu dokonanie czynność prawnej. W praktyce jednak nie jest wykluczone stosowanie również do uznania niewłaściwego przepisów dotyczących oświadczeń woli w drodze analogii (art. 61 K.c.) – wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dn. z dnia 17 października 2012 r. (sygn. akt I ACa 459/12). W przypadku przekroczenia przez ubezpieczyciela ww. terminu istnieje obok skutków materialno-prawnych (przyjęcia nieprawidłowego uznania długu), prawdopodobieństwo, że Sąd wyda w takiej sprawie nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Biorąc pod uwagę powyższe nawet w sprawach przeciwko ubezpieczycielom, które nie rokują najlepiej, warto złożyć odwołanie – reklamację, licząc na to, że upłynie termin 30 dniowy. Upływ tego terminu jest bowiem równoznaczny z tym, że w postępowaniu sądowym ubezpieczyciel nie może merytorycznie zwalczać żądania pozwu, gdyż wcześniej (milcząc) rozpatrzył reklamację zgodnie z wolą klienta.

Łukasz Wocławek
CDO24 Centrum Ochrony Prawnej
Infolinia: 801 00 31 38

Informujemy, że powyższy artykuł nie jest opinią ani poradą prawną i nie może służyć jako ekspertyza przed sądem, urzędem czy osobą prywatną. Proszę pamiętać, że ze względu na długość opracowania artykuł dostarcza jedynie informacji ogólnych, które w konkretnym przypadku nie mogą zastąpić porady prawnej.

Proszę pamiętać, że osoby posiadające Ochronę Prawną CDO24 zawsze mogą zasięgnąć dodatkowych informacji w departamencie prawnym CDO24 pod numerem telefonu 801 003 138 (lub 32 44 57 822), który działa codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.30. Pozostałe osoby zainteresowane posiadaniem ochrony prawnej zapraszamy do zapoznania się z ofertą CDO24 na stronie internetowej www.cdo24.pl.

Masz pytanie do prawnika? Napisz do nas: gazeta@cdo24.pl. Odpowiedzi na najciekawsze i najczęściej pojawiające się Państwa pytania, będziemy zamieszczali w naszych artykułach.

 

Dodaj komentarz