Solidar Śląsko Dąbrow

Bruksela chce ograniczyć suwerenność gospodarczą Polski

– Komisja Europejska konsekwentnie dąży do ograniczenia suwerenności państw członkowskich UE w zakresie polityki energetycznej i klimatycznej. Próbuje to robić różnymi metodami. Jednym z nowych sposobów jest wykorzystanie tzw. klauzul pomostowych, które dopuszczają możliwość zastąpienia wymaganej traktatami jednomyślności, zwykłą większością głosów. To ogromne zagrożenie dla takich państw jak Polska i dla naszej gospodarki – mówi Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności.
Jako przykład takiego postępowania reprezentanci Solidarności wskazują komunikat Komisji Europejskiej nr 177 pt. „Skuteczniejszy i bardziej demokratyczny proces podejmowania decyzji w dziedzinie polityki UE w zakresie energii i klimatu”. W komunikacie tym wydanym 9 kwietnia KE przekonuje, że w procesie podejmowania decyzji legislacyjnych związanych z unijną polityką klimatyczną i energetyczną powinny być stosowane wprowadzone w Traktacie Lizbońskim tzw. klauzule pomostowe. Zdaniem Komisji to właśnie dzięki klauzulom pomostowym owe decyzje będą „bardziej demokratyczne”. Dominik Kolorz oraz Bogdan Hutek, szef górniczych struktur związku podkreślają, że to manipulacja, bo w praktyce klauzule pomostowe służą do tego, aby ominąć wymaganą przez Traktaty Europejskie procedurę jednomyślności i w ten sposób w tak kluczowym obszarze jak polityka energetyczna i polityka klimatyczna, decyzje mogłoby zapadać na podstawie zwykłej większości głosów. Swą krytyczną ocenę na temat komunikatu KE przedstawiciele NSZZ Solidarność przekazali Ministerstwu Energii.
– Tytuł komunikatu nie jest zgodny z jego treścią, a zawarte w nim analizy prawne służą jedynie ukryciu przez KE zamiaru dokonania daleko idących zmian, które w efekcie zmienią nie tylko podział kompetencji pomiędzy Unią, a państwami członkowskimi, ale przede wszystkim ograniczą suwerenność polityczną i gospodarczą państw członkowskich. Propozycja narusza naszym zdaniem równowagę wewnętrzną w UE i powinna być odrzucona – podkreślili w wystąpieniu do resortu reprezentanci Solidarności. Przypomnieli, że zasada konsensusu przy podejmowaniu najważniejszych decyzji jest mechanizmem chroniącym polityczną i gospodarczą suwerenność państw członkowskich.
ny
źródło foto:pixabay.com/CC0

Dodaj komentarz