Solidar Śląsko Dąbrow

Będą protesty na uczelniach wyższych

Z apelem o ratowanie polskiej nauki i szkolnictwa wyższego zwrócili się do rządu i parlamentarzystów uczestnicy Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność. Delegaci zdecydowali też o protestach na uczelniach podczas inauguracji roku akademickiego 2012/2013. Powodem tej decyzji jest  brak dialogu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat opracowanego przez KSN projektu ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników uczelni publicznych.

– Rząd Premiera Tuska, formułując w 2008 roku założenia reformy nauki i szkolnictwa wyższego, za  niezbędny warunek  powodzenia tej reformy  uznał coroczny wzrost finansowania nauki i szkolnictwa wyższego z budżetu państwa o 0,158 % PKB  (bez środków z funduszy strukturalnych UE) do 2013 roku. Tymczasem w ciągu ostatnich czterech lat łączne budżetowe wydatki na naukę i szkolnictwo wyższe, w proporcji do produktu krajowego brutto, znacząco spadły – napisali delegaci w apelu o ratowanie polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Podkreślili, że  finansowanie nauki wykazuje od wielu lat  cechy stagnacji na poziomie grubo poniżej 1 proc. PKB, podczas gdy wiele krajów Unii Europejskiej od lat wydaje na ten cel co najmniej 2 % PKB.

W apelu delegaci domagają się też usunięcia patologii płacowych na wyższych uczelniach oraz wieloetatowości. W ich ocenie te zjawiska są wynikiem braku jawności dochodów. Zdaniem uczestników WZD rozwiązaniem płacowych problemów pracowniczych jest zgłoszony  w lipcu 2011 roku przez KSN i Radę Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekt ponadzakładowego układu zbiorowego pracy  dla pracowników uczelni publicznych. – Brak woli resortu do prowadzenia dialogu na temat naszego projektu oraz w rozwiązywaniu spraw płacowych stał się przyczyną sporu zbiorowego z MNiSW, który rozpoczęliśmy na początku czerwca. Minister Barbara Kudrycka o sporze do tej pory nie powiadomiła Państwowej Inspekcji Pracy. Dlatego uznaliśmy, że w tej sprawie musimy wywrzeć stanowczy nacisk na ministerstwo – informuje prof. Edward Malec, przewodniczący KSN NSZZ Solidarność. Uczestnicy WZD w uchwale zdecydowali o  zorganizowaniu akcji protestacyjnych podczas inauguracji roku akademickiego 2012/13. 

Wiele uwagi delegaci poświęcili też finansowaniu uczelni prywatnych ze środków publicznych. W przyjętej uchwale wyrazili dezaprobatę dla tych praktyk, argumentując, że uczelnie niepubliczne z założenia są przedsiębiorstwami nastawionymi na zysk i pobierającymi czesne od swoich studentów. – Moim zdaniem wielomilionowe kwoty przeznaczane z budżetu państwa na szkoły niepubliczne to pieniądze wyrzucone w błoto, bo te uczelnie reprezentują bardzo niski poziom – mówi prof. Edward. Malec.

Gośćmi dwudniowego WZD KSN NSZZ Solidarność byli m.in. prezydent Katowic Piotr Uszok, przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych prof. Leszek Rafalski, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność Kazimierz Grajcarek oraz parlamentarzyści z regionu. List prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego do uczestników WZD odczytał senator Bronisław Korfanty. Na obrady nie przyjechała zaproszona minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka, mimo że wcześniej wstępnie potwierdziła w nich swój udział. W jej zastępstwie MNiSW reprezentował dr Andrzej Kurkiewicz, dyrektor Departamentu Strategii Ministerstwa Nauki. 

Dodaj komentarz