Wydłużenie terminów składania CIT-8 i sprawozdań

W związku z epidemią COVID-19 Ministerstwo Finansów wydało rozporządzenia w sprawie wydłużenia terminów składania sprawozdań finansowych i CIT-8 za 2019 rok. Szczegóły poniżej.
 
CIT-8
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego  (straty poniesionej)  CIT-8  Dz.U 2020 poz. 542 dla podatników:
1) osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, a także tych podatników, którzy są podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dla których przychody z działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 tej ustawy stanowią co najmniej 80% wszystkich przychodów (UWAGA! Dotyczy to również związków zawodowych) – termin zostanie przesunięty do dnia 31 lipca 2020 roku;
2) dla pozostałych podatników – termin zostanie przesunięty do dnia 31 maja 2020 r.
 
Sprawozdanie finansowe 2019
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie określenia innych terminów wypełnienia obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji D.U. 2020 poz.570
Z rozporządzenia wynika m.in., iż:
    • sporządzenie sprawozdania finansowego art.52 ust.1 ustawy o rachunkowości, termin przedłuża się o 3 miesiące, tj. do 30 czerwca 2020 r.
    •   zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający art.52 ust.1 ustawy o rachunkowości , termin przedłuża się, tj.  do 30 września 2020 r.