Sprawozdania finansowe za 2019 rok - zmiany

W 2019 roku jednostki niewpisane do KRS miały obowiązek sporządzenia sprawozdań finansowych, w formie elektronicznej, ale w postaci nieustrukturyzowanej (czyli sporządzone w formie dowolnego pliku, który można zapisać i odczytać za pomocą programu komputerowego, np. w postaci pliku tekstowego, pliku graficznego lub mieszanego) podpisane profilem zaufanym albo podpisem kwalifikowanym.  W takiej formie e-sprawozdania finansowe były składane do właściwego urzędu skarbowego na nośniku danych lub przesyłane na skrzynkę podawczą urzędu skarbowego.  Ten sposób jest już obecnie nieaktualny.

Z dniem 1 stycznia 2020 roku zmieniły się zasady przekazywania sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) jednostek niewpisanych do KRS (np. fundacji, stowarzyszeń, związków zawodowych). Obecnie sprawozdanie finansowe będzie musiało być sporządzone również w postaci elektronicznej, ale w odpowiedniej strukturze logiczniej udostępnionej na podstawie art. 45 ust 1g lub 1h ustawy o rachunkowości, tj. w strukturze udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów. Tym samym e-sprawozdanie finansowe musi mieć od 1 stycznia 2020 roku formę ustrukturyzowaną. Musi zostać złożone do szefa KAS (Krajowa Administracja Skarbowa), a nie jak dotychczas do naczelników urzędów skarbowych. 
 
Podstawa prawna :
art 3 ustawy z 11 września 2019 r. o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2019 r. poz. 1978
45 ust. 1g lub 1h, art. 52 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 351, ost.zm. Dz.U z 2019 r. poz. 1680
art. 27 ust. 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 865; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1978
 
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, niewpisani do KRS, obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, przekazują e-sprawozdanie wyłącznie do Szefa KAS w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Robią to za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj.: z wykorzystaniem bezpłatnej aplikacji dostępnej na stronie: https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/aplikacja/ poprzez przeznaczony do tego interfejs wabAPI (np. z wykorzystaniem dostępnych na rynku aplikacji komercyjnych – programy księgowe)
 
Sprawozdanie finansowe przekazane z wykorzystaniem  bezpłatnej aplikacji, musi być przygotowane w odpowiedniej strukturze logicznej i w  ustrukturyzowanym formacie, a następnie sygnowane profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym i przekazane za pośrednictwem aplikacji do szefa KAS.
 
UWAGA! Termin złożenia sprawozdania finansowego za rok 2019 do szefa KAS to 10 dni od dnia zatwierdzenia – tj. nie później niż do 10 lipca 2020 roku.
 
Co to jest profil zaufany?
Profil zaufany – bezpłatna metoda potwierdzenia tożsamości obywatela Polski w elektronicznych systemach administracji. Jest również alternatywą dla płatnego podpisu kwalifikowanego.

Jak założyć profil zaufany?  
Informacje są dostępne na stronie:  https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-
 
Dodatkowe informacje:
Teresa Faber, główna księgowa, pokój 102, tel. 691 741 411
Beata Kocerba, księgowa, pokój 112, tel. 502 043 691