Kiedy pracodawca ma obowiązek przeniesienia pracownika do innej odpowiedniej pracy?

Osoby przyjmowane do pracy podlegają wstępnym badaniom lekarskim, które mają potwierdzić ich zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku. Co więcej, dla pracowników już zatrudnionych brak przeciwwskazań do wykonywania określonej pracy, zgodnie z art. 229 § 2 k.p., jest dodatkowo potwierdzany w okresowych badaniach lekarskich. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. Powyższy zakaz jest podyktowany faktem, że pracodawca jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Zatem dopuszczenie do pracy pracownika, w stosunku do którego lekarz medycyny pracy orzekł o istnieniu przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku, skutkować może zwiększeniem zagrożenia dla życia i zdrowia nie tylko  tego pracownika, ale i  pozostałych pracowników. 
 
Pracodawca może przenieść pracownika, wobec którego zostało wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające istnienie przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku, do wykonywania innej pracy, która będzie odpowiednia ze względu na jego kwalifikacje.Tylko w przypadkach określonych w ustawie pracodawca ma wręcz obowiązek takiego działania. Konieczność przeniesienia pracownika do innej, odpowiedniej pracy istnieje, w przypadku gdy pracownik stał się niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej i nie został uznany za niezdolnego do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 
 
W sytuacji, gdy pracownik nie posiada zgody lekarza medycyny pracy na pracę na dotychczasowym stanowisku, a pracodawca nie ma możliwości, aby przenieść go na inne stanowisko, dopuszczalne jest wypowiedzenie umowy o pracę albo zaproponowanie pracownikowi rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron. Należy podkreślić, że stwierdzenie w orzeczeniu lekarskim przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku nie stanowi okoliczności uzasadniającej rozwiązania umowy o pracę w trybie zwolnienia dyscyplinarnego. W szczególności nie stanowi to okoliczności wskazanej w art. 52 § 1 pkt 3 k.p., t.j. zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. 
 
Na marginesie należy wskazać, że pracodawca może każdemu pracownikowi – w pewnych okolicznościach powierzyć na jakiś czas wykonywanie innej pracy. Aby pracodawca mógł wydać takie polecenie, muszą być spełnione jednocześnie następujące warunki, a mianowicie muszą wystąpić uzasadnione potrzeby pracodawcy, przeniesienie pracownika następuje na okres dłuższy niż trzy miesiące w roku kalendarzowym, pracownik nie może za tę pracę otrzymywać niższego wynagrodzenia, niż to określone w umowie o pracę oraz pracodawca musi przenieść pracownika na stanowisko, które odpowiada jego kwalifikacjom. 
 
Martyna Kroemer
CDO24 Centrum Ochrony Prawnej

Infolinia: 801 00 31 38

Informujemy, że powyższy artykuł nie jest opinią ani poradą prawną i nie może służyć jako ekspertyza przed sądem, urzędem czy osobą prywatną. Proszę pamiętać, że ze względu na długość opracowania artykuł dostarcza jedynie informacji ogólnych, które w konkretnym przypadku nie mogą zastąpić porady prawnej.

Proszę pamiętać, że osoby posiadające Ochronę Prawną CDO24 zawsze mogą zasięgnąć dodatkowych informacji w departamencie prawnym CDO24 pod numerem telefonu 801 003 138 (lub 32 44 57 822), który działa codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.30. Pozostałe osoby zainteresowane posiadaniem ochrony prawnej zapraszamy do zapoznania się z ofertą CDO24 na stronie internetowej www.cdo24.pl.

Masz pytanie do prawnika? Napisz do nas: gazeta@cdo24.pl. Odpowiedzi na najciekawsze i najczęściej pojawiające się Państwa pytania, będziemy zamieszczali w naszych artykułach.